کارپیلا هپاتیکا ، عامل پزودوتوبرکل ریوی در مریونس پرسیکوس صیدشده از شمال غربی ایران

نویسندگان

چکیده

مطالعه ای که در سال 1375 درشهرستان مشکین شهر از استان اردبیل واقع در شمال غرب ایران انجام گرفت ، تعداد 10 عدد از 173 مریونس پرسیکوس های صیدشده (8/5 درصد) از شهرستان مشکین شهر به نماتود کاپیلاریا هپاتیکا آلوده بودند . یکی از این جوندگان که آلودگی شدیدی داشت به کرم بالغ و توده ای ازتخم کاپیلاریا هپاتیکا در کبد و تعدادی پزودوتوبرکل ریوی مبتلا بود . ریه حیوان مبتلا ، به وسیله ضایعات گرانولوماتوز که تخمها را احاطه کرده بودند محصور شده بود. سلولهای اپیتلیال درون آلوئولی و برونشیولهای انتهایی دچار هیپرپلازی شده بودند و سلولهای التهابی فراوانی اطراف تخمهای کاپیلاریا هپاتیکا را فراگرفته بودند. این اولین گزارش علمی مبنی بر ضایعات پزودوتوبرکل ریوی ناشی از نماتود کاپیلاریا هپاتیکا در جوندگان ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The histopathology of Capillaria hepatica were studied in Meshkin-Shahr district, Ardabile province, northwest Iran. One hundred seventy three Meriones persicus were trapped between end of July till October 1996, ten out of 173 (5.8%) Meriones persicus had been infected with C. hepatica. One of the highly infected rodents revealed the worm and masses of eggs in the liver and many pseudo tubercle in the lung as well. The histopathology of lung characterized by granulomatous lesion around the C. hepatica eggs within the interstitial tissue of the lung, hyperplasia of epithelial cells lining alveoli and terminal branchioles and inflammatory cells around the C. hepatica eggs. The predominant cells were macrophages and plasma cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capillaria hepatica
  • Meriones persicus
  • Pseudo tubercle