بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب

نویسندگان

چکیده

برای ارزیابی خواص بی دردی ، تسکینی و شل شرگی عضلانی و همچنین اثرات جانبی تزریق اپیدورال خلفی مدتومیدین ، این مطالعه روی 10 رأس اسب سالم ( 8 رأس مادیان و 2 ردس نریان ) از نژاد دو خون در سنین 6 تا 13 سال با وزن 28 ? 310 کیلوگرم ( میانگین ? انحراف معیار ) انجام شد. پس از محاسبه 15 میکروگرم مدتومیدین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و تنظیم حجم آن به 8 میلی لیتر با استفاده از سرم فیزیولوژی ، دارو در فضای اپیدورال بین مهره های اول و دوم دمی تزریق گردید . شروع اثر و طول و کیفیت اثر بیحسی در ناحیه خلفی ، پرینه و دم به وسیله ازمایش نیش سوزن ( Pin prick) مورد ارزیابی قرار گرفت . اثرات این دارو نیز روی ریتم و ضربان قلب با اخذ الکتروکاردیوگرام ، تعداد تنفس و درجه حرارت قبل از تزریق دارو و همچنین در فواصل زمانی 30،20،10 و 60 دقیقه پس از تزریق ثبت گردید. تزریق 15 میکروگرم مدتومیدین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت اپیدورال بی دردی مناسبی را تا یک ساعت پس از تزریق ایجاد نکرد ولی اثرات آرامبخشی آن پس از 7 تا 10 دقیقه مشاهده و ثبت گردید . شل شدن لب پایین و تکیه به تراوا همراه با پایین آمدن سرو گردن که از علایم بالینی تسکینی بود تا یک ساعت بعد از تزریق مشاهده شد . تزریق مدتومیدین منجر به کاهش معنی دار ضربان قلب گردید به طوری که قبل از تزریق تعداد ضربان قلب 10/10 ? 42 بود، پس از 10 دقیقه به 9 ? 36 و پس از 20 دقیقه به 91/1 ? 25 و همچنین در دقایق 30 و 60 نیز به ترتیب به 45/0 ? 5/25 و 37/0 ? 75/24 رسید . کاهش تعداد تنفس و تغییرات درجه حرارت در طول مشاهدات بالینی معنی دار نبود . درنوار الکتروکاردیوگرام نیز بلاک درجه 2 دهلیزی بطنی فقط در یک رأس اسب مشاهده و ثبت گردید . همچنین شل شدن قضیت و ادرارکردن نیز در 2 رأس از اسبها مشاهده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مدتومیدین با دوز محاسبه شده به صورت تزریق اپیدورال در اسب نمی تواند بی دردی مناسبی را برای انجام اعمال جراحی در ناحیه خلفی فراهم نماید اما اثرات آرامبخشی آن به صورت اپیدورال قابل ملاحظه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the analgesic, sedative and muscle relaxation effects, as well as other side effects of medetomidine when used as caudal epidural agent in the horse. Ten healthy adult mixed breed horses (8 mare, 2 stallion) weighing 310±28 kg (mean ±SD) and 6-13 years of age were selected for this experiment. Medetomidine l5pg/kg diluted with normal saline and adjusted to 8 ml was injected in the first intercoccygeal epidural space. The onset and duration of sedation and analgesia recorded after injection. HR, RR, rectal temperature and an ECG were also recorded before and 10, 20, 30, and 60 minutes after injection. Assessment of analgesia was performed by pin pricking in the tail and perineal region. Data were analyzed using paired student t test and P<0.05 was considered significant. Medetomidine did not show good caudal or perineal analgesia in this study and although no surgery performed but it seemed the analgesia was not quite sufficient for surgery. Systemic sedative effects of medetomidine occurred after 7 to 10 minutes by drooping of the lower lip and decreasing head height. Mild ataxia was also observed in some animals by leaning hind limbs to the stock. Urination and relaxation of the penis was occurred in 2 horses. HR decreased significantly (P<0.05) from 42±10.1 bpm (base value) to 36±9, 25± 1.91, 25.5±0.45 and 24.75±0.37 at 10, 20, 30 and 60 minutes respectively. A second degree AV block was observed in one horse. No significant changes were observed in RR and rectal temperature. The results of this study showed that the cardio respiratory effects of caudal epidurally injected medetomidine (l5pg/kg) in the horse are minimal and in safe margins, but this injection alone could not provide surgical analgesia in perineal region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analgesia
  • Epidural
  • Horse
  • Medetomidine
  • Sedative