مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ

نویسندگان

چکیده

نشانه های رگ نگاری در ناحیه استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی در 15 قلاده سگ بالغ سالم بین 12/5 ? 25 ماه سن و 2/5 ? 5/25 کیلوگرم وزن بدن که به سه گروه 5 تایی تقسیم شدند مورد بررسی قرار گرفت. گروه اول به عنوان گروه کنترل با استفاده از میله داخل کانال مغزی بعد از برداشت 3 سانتیمتر از وسط استخوان درشت نی ثابت گردید در صورتی که فاصله بین قطعات در گروه دوم با استفاده از استخوان دنده پر شد و توسط تثبیت خارجی ثابت گردید . در گروه سوم به مدت 30 روز بعد ازایجاد شکستگی یا نقیصه استخوان فاصله بین قطعات با سیمان استخوان پر شده و سپس بعد از برداشت سیمان استخوان ، فاصله بین قطعات توسط استخوان اسفنجی تهیه شده از لگن پر شده و با استفاده از تثبیت داخلی ثابت گردید . رگ نگاره ها در هر سه گروه در فواصل روزهای 45،30،15،0 و 60 با تزریق 20 میلی لیتر آنژیوگرافین در داخل شریان ران تهیه شدند. تغییرات قطر شریان Popliteal مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Angiographic changes of tibial bone after using bone cement and autogenous bone graft in 15 clinically healthy adult dogs having 2 to 4 years of age and weighing 20 to 30 kg/BW were evaluated These animals were subsequently divided into 3 groups of 5 animals each. In group I (control) after removal of piece of 3cm from mid shaft of right tibial bone, it was fixed by using suitable intramedullary pin, whereas the, gap was filled-up with rib bone in group II animals and the limb was immobilized by external coaptation. In group Ill, the gap was packed with bone cement for 30 days then it was replaced by autogenous iliac cancellous bone and the bone was fixed with bone plate angiography was done on 0, 15, 30, 45 and 60 days by injecting 20cc of angiograffin into femorah artery. The changes of popliteal artery was noted. There was a significant changes (P<0.05) in popliteal artery in different time intervals of zero and 30 days between group I and II animals. There was a significant increased in neovascularization , arteriols tufts, and extra-osseous blood vessels network in all the three groups on zero till 45 post-operative days. The extra osseous blood vessels network at fractured gap was much more in group I as compared to group II and Ill animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angiography
  • autogenous graft
  • Bone cement
  • Dog