تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تأثیر سطوح مختلف انرژی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss) در آب لب شور با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور سه سطح انرژی 370، 400 و 430 کیلوکالری بر 100 گرم در سطح ثابت پروتئین 35 درصد در نظر گرفته شد . جیره های آزمایشی به صورت نیمه خالص ( Semipurified) ساخته شد که در آنها کازئین ، ژلاتین و پودر ماهی به عنوان منبع انرژی تعیین گردید . هر یک از تیمارها طی سه تکرار به طور همزمان مورد پرورش قرار گرفتند . هر تکرار شامل 20 ماهی با وزن متوسط اولیه 5/81 گرم و طول دوره پرورش 84 روز بود. برای پرورش از حوضچه های فایبرگلاس 2 متر مکعبی استفاده گردید و هر یک از آنها به وسیله توری مخصوص پلی اتیلن به سه قسمت مساوی تقسیم شد تا امکان انجام سه تکرار در شرایط مشابه برای هر تیمار فراهم گردد. در طول دوره پرورش دمای آب 2 ? 15 ، PH بین 8/8 – 5/7 ، اکسیژن محلول بین 5/8 – 6 میلی گرم در لیتر و EC برابر مقدار ثابت 25400 میکروموس بر سانتیمتر بود. نتایج نشان داد که در مورد درصد افزایش وزن ( WG%) ، نسبت تبدیل غذا ( FCR) ، درصد رشد متوسط روزانه ( ADG%) ، نسبت بازدهی پروتئین ( PER) ، درصد مصرف پروتئین خالص یا درصد رسوب پروتئین ( ANPU% یا DP%) و نرخ رشد ویژه ( SGR) بهترین نتیجه مربوط به استفاده از جیره دارای 400 کیلوکالری بر 100 گرم ، اختلاف معنی داری با آن نداشت ( 05/0 < P). مقدار چربی و رطوبت نهایی لاشه در هر یک از تیمارها اختلاف معنی دار داشت (05/0 < P) و با افزایش سطح چربی جیره ، مقدار آنها در لاشه به ترتیب افزایش و کاهش یافت ، در حالی که مقادیر پروتئین نهایی لاشه در بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study three digestible energy levels at constant protein level of 35% were utilized. Diets were made in semi purified that in all of them fish meal, casein and gelatin as the sources of protein and dextrin, starch and oil as the sources of energy were used. Each of experimental diets was fed to triplicate groups of 20 fish with an average individual weight of 81.5g in 3 2000/L, flow through fiberglass tanks that each of tanks divided exactly into three parts by polyethilen plastic net. During this experiment water temprature, dissolved oxygen, pH and EC were 15± 2’C, 6-8.5 mg/l, 7.5-8.8 and 25400pm Cm respectively. The diets were fed at a rate between 1.6-2% wet body weight per day, depended to water temperature, in three equal rations and adjusted two weekly for 84 days. Weight gain (WG%), average daily growth percent (ADG%), protein efficiency ratio (PER), apparent net protein utilization percent (ANPU%) or protein deposited percent (PD%), specific growth rate (SGR) were found to increase and food conversion rate (FCR) was found to decrease with an increasing energy levels from 370 to 430 Kcal/100g. The best growth performance was attained by fish fed a 35% protein and 430 Kcal/100g digestible energy (crude lipid 19.8%). Fat and moisture of carcass were affected by energy levels of test diets, while protein and ash of carcass were relatively constant in different treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brakish water
  • Carcass Composition
  • Energy levels
  • Growth
  • Rainbow trout