بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی آثار هماتولوژیک و بیوشیمیایی داروی متن آمین در ماکیان گوشتی ، تعداد 58 قطعه جوجه گوشتی یکروزه از نژاد آرین انتخاب و به طور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند . گروه اول به عنوان گروه شاهد داروی متن آمین دریافت نداشت (10 قطعه )، گروههای دوم ( 8 قطعه) و سوم (8 قطعه ) به ترتیب روزانه ، غلظتهای یک در هزار و دو هزار در آب آشامیدنی از متن آمین را در هفته آخر دوره پرورش دریافت داشتند . گروههای چهارم ( 10 قطعه ) ، پنجم ( 12 قطعه ) و ششم ( 10 قطعه ) نیز به ترتیب ، روزانه غلظتهای یک در هزار ، دو در هزار و چهار در هزار در آب آشامیدنی از متن آمین را در تمام دوره پرورش دریافت داشتند . نتایج به دست امده نشان داد که پس از مصرف دوزهای مختلف متن آمین در مقایسه با گروه شاهد ، تعداد گلبولهای سفید خون و درصدو تعداد مطلق هتروفیلها به طور معنی داری کاهش و درصد و تعداد مطلق لنفوسیتها به طور معنی داری افزایش یافت ( 05/0 < P) . سایر پارامترهای هماتولوژیک خون تغییر معنی داری نشان ندادند . متن آمین در هیچ یک از دوزهای مورد استفاده تغییر معنی داری در پارامترهای بیوشیمیایی سرم ایجاد نکرد و هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری در پارامترهای بیوشیمیایی سرم بین گروه شاهد و گروههای دریافت کننده متن آمین دیده نشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to study of the effects of methenamin on hematological and biochemical parameters of broiler chickens, 58 day-old broiler chickens of Arian breed randomly divided to six unequal groups as follows: Group I: no use of methenarnin (n=10), group II: daily use of 1/1000 methenamin in drinking water for one week at the end of rearing period (n=8), group III: daily use of 2/1000 methenamin in drinking water for one week at the end of rearing period (n=8), group IV: daily use of 1/1000 methenamin drinking water continiously for 8 weeks (n=10), group V: daily use of 2/1000 methenamin in drinking water continiously for 8 weeks (n=12). group VI: daily use of 4/1000 methenamin in drinking water continiously for 8 weeks (n=10). The results revealed that after the administration of different dosages of methenamin, the number of white blood cells and the percentage and absolute number of heterophils significantly decreased (P<0.05). However, the percentage and absolute number of lymphocytes increased significantly (P<0.05). Following the administration of different dosages of methenamin, there was no significant difference in any of the biochemical parameters. This study showed that the administration of methenarnin can have not profound effects on hematological and serum biochemical parameters of broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical parameters
  • Broiler Chicken
  • hematological parameters
  • Methenamin
  • serum