ارزیابی تجربی واکسن کشته سالمونلا تیفی موریوم درخرگوش

نویسنده

چکیده

در این تحقیق برای بررسی ایمنی زایی سروتیپ سالمونلاتیفی موریوم ابتدا خواص بیوشیمیایی و سرولوژیکی این سروتیپ را با آزمایشهای بیوشیمیایی و سرولوژی مختلف تعیین نموده و سپس در محیط ژلوز برین هارت کشت داده شد و بعد از 24 ساعت با استفاده از سرم فیزیولوژی تعلیق پادگنی مناسب تهیه گردید . با به کارگیری حرارت و فرمالین تعلیقهای غیر فعال تهیه و به آنها ماده کمکی ( آدجوان ) اضافه گردید . پانزده سرخرگوش را به سه گروه F، H ( گروههای آزمایش ) و C ( گروه شاهد ) تقسیم کرده و به آنها واکسنهای کشته شده تزریق گردید . در جریان واکسیناسیون روند تکوین ایمنی بدن با آزمایشهای سرمی دنبال گردید و 18 روز بعد از آخرین واکسیناسیون گروههای آزمایش و شاهد با سویه حاد سالمونلاتیفی موریوم مواجهه داده شدند . متعاقب تزریق باکتری زنده چهار سر از خرگوشهای تلف گردیدند ولی هیچ گونه تلفاتی در گروههای واکسینه شده مشاهده نشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Salmonella infections in human and animals is one of the most important disease around the world. In the genus of Salmonella, Salmonella enteric a subsp enteric a serovar Typhimurium has special situation, because of it’s broad host range and wide geographical distribution. In present study all attempt was done to develop a potent effective vaccine against Salmonellosis. So the immunogenicity effects of heated (70C, 30 mm) and formalized (0.1%) vaccine of S. typhimurium were evaluated in rabbits. Two groups of rabbits (groups F&H) were vaccinated with inactivated vaccines several times via s.c and im. In the different period steps between of vaccination times, the immune response were assayed by agglutination (Widal test) test. The results indicated that the inactivated vaccines induced a highly level of antibodies and also protective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agglutination
  • Salmonella typhimurium
  • Salmonellosis
  • Vaccine