بررسی ارتباط بین سموم خرزهره در سرم و آریتمی های قلبی در مسمومیت تجربی گوساله

نویسندگان

چکیده

مسمومیت دامها با گیاهان سمی به دلیل داشتن میزان مرگ و میر بالا در موارد وقوع همواره اهمیتی ویژه را به خود اختصاص داده است . مرگهای ناگهانی و اغلب دسته جمعی ناشی از مسمومیت با گیاهان سمی می تواند سبب خسارات جبران ناپذیری گردد . خرزهره یکی از گیاهان سمی می باشد که گستردگی زیادی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان دارد . در ایران این گیاه در بیشتر نقاط کشور یافت می شود . به دلیل سرعت رشد زیاد گیاه خرزهره و نیاز به هرس مکرر همواره خطر استفاده از برگهای هرس شده وجود دارد. تمام قسمتهای خرزهره برای دام و انسان سمی بوده اما ذکر شده است که دانه آن از سایر قسمتهای گیاه سمی تر است . رایجترین علت مسمومیت قرار گرفتن برگهای سبز و شاخه های جوان هرس شده در اختیار دامها است. همچنین برگهای خشک باقیمانده در زیر درخت به تنهایی و یا مخلوط با علوفه می توانند موجب مسمومیت گردند . مهمترین تظاهرات مسمومیت با خرزهره تولید آریتمی یا دیسریتمی های مختلف قلبی است که به سبب گلیکوزیدهای قلبی موجود در آن می باشد . این سموم با اثر مستقیم و غیرمستقیم ( از طریق عصب واگ ) خود بر قلب می توانند سبب اختلال در سیستم هدایتی قلب گردند. در این بررسی ارتباط میان آریتمی های قلبی با حضور سموم خرزهره درخون و نحوه عمل آنها در خون مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد شش رأس گوساله نر و ماده در سن 5 تا 9 ماهگی تقسیم شدند . مسمومیت تجربی به وسیله پودر برگ خشک خرزهره در میزان کشنده و یکجا در گروه ایجاد گردید. بعد از خوراندن پودر برگ در هر ساعت یک الکتروکاردیوگرام به همراه نمونه خون از تمام حیوانات گرفته شد . نمونه خون بعد از تهیه سرم به آزمایشگاه فرستاده شد تا جهت بررسی سموم خرزهره عصاره گیری شود. بررسی الکتروکاردیوگرامها نشان داد که با جذب سموم خرزهره در ساعات اولیه آریتمی های ایجاد شده به صورت برادیکاردی آریتمی بوده که بیشتر ناشی از اثر سموم بر روی عصب واگ می باشد . با گذشت زمان و جذب بیشتر سموم کمپلکسهای شیمیایی جدید تولید شده و تاکی آریتمی های مختلف درد الکتروکاردیوگرام شکل می گیرند . در تمام نمونه های منجر به مرگ ، فیبریلاسیون بطنی اتفاق افتاد که در فاصله کمی سبب مرگ حیوان گردید. با بررسی منحنی تغییرات جذب سموم خرزهره که توسط دستگاه اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش انجام گرفت . مشخص شد که جذب سموم به تنهایی نمی توانند سبب بروز آریتمی های خطرناک در حیوان شوند و به وجود آمدن کمپلکسهای شیمیایی جدید در طول موج 260-240 نانوممتر سبب به وجود آمدن وضعیت خطرناک و به خصوص تولید تاکی آریتمی های منجر به مرگ دام خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Poisoning with poisonous plants, because of it’s high rate of mortality, has it’s own significance in veterinary medicine. Oleander (Nerium oleander) is one of the highly toxic plants, originally is a Mediterranean and Asian plant, and now is widely distributed in the world, it grows rapidly and consequently needs frequent pruning. Because of Iran’s optimum environmental condition, oleander has a wide distribution and it is grown as a shrub or a medium-size tree in most parts of Iran. All parts of oleander are toxic to animals and human beings, although it is said that the seeds are more toxic than the other parts. The green leaves and young branches cut off after trimming are the most
frequent causes of poisoning. Dry leaves, whether mixed with forage or left under the tree, can also be the cause of poisoning. Although animals are not fully attracted to this plant, they consume dry leaves especially when no other food is available. The most common manifestation of oleander poisoning is cardiac rhythm disturbances, arrhythmias or dysrhythmias. Cardiac glycosides, like poison of oleander, are responsible for these signs and acts pharmacodynamically similar to digitalis. Possible mechanisms for arrhythmogenic effects of digitalis include delayed after potential, enhanced diastolic depolarization and reentry that appear to be due to intracellular calcium overload which is due to inhibition of the sarcolemmal Na+-K+ stimulated Atpase by glycosides that produce alteration in the electrical properties of both the contractile cells and the specialized automatic cells. The glycosides also prolong the functional refractory period of the trioventricular node directly as well as through enhanced vagal effect. This study of oleander poisoning in animals has ascertained that oleander has a selective pharmacodynamic effect on the : 1) Autonomic and central nervous system, 2) On the myocardium and 3) On the gastrointestinal tract; and alomst all of known arrhythmias were observed in the animals. In this study the correlation between cardiac dysrhythmias and the concentration of oleander toxina with its mode of action were evaluated. Six calves of both sexes, aged between 5 to 9 months were selected. Powderd dry leaves in single Lethal dose were administered orally. The vital signs of the animals at the time experiments were examined carefully and electrocardiograms of animals were monitored. Blood samples and electrocardiograms were taken simultaneously. The serum of blood samples was then submitted to the laboratory for extraction of oleander toxins. Studying on toxins and assaying them were made by UV spectrometer model PU 8750-Philips. This study showed that absorption of oleander toxins in early hours of our experiment produces Brady arrhythmia that is probably due to its direct effects on the heart and vagal effects of cardiac glycosides. With the progress of poisoning more absorption of toxins occurred, and concentration of the new chemical complexes in the blood become adequate to produce tachyarrhythmias. Almost in all cases that ventricular tachycardia occurred, ventricular fibrillation was consequently formed which caused by death in few minutes. The spectrome of alterations of oleander toxins, absorption in UV range (200-350nm) showed that absorption of toxins alone cannot cause lethal arrhythmias, and the production of new chemical complexes in 240-260nm is needed for the occurance of death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiac arrhythmias
  • Oleander
  • poisoning