ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری

نویسنده

چکیده

تعداد 108 رأس گوساله شیری از گله های هولشاین ، جرسی و شورت هورن انتخاب شده و ارتباط پارامترهای خون از بدو تولد تا 15 ماهگی با میزان رشد آنها بررسی گردید . نمونه های خون در سنین 2 هفتگی ، 2 و 3 ماهگی از هر گوساله تهیه شده و میزان گلوکز ، پتاسیم ، سدیم ، فسفر ، کلسیم ، منیزیم ، پروتئین ، هماتوکریت ، هموگلوبین و شمارش کلی و تفریقی گلبولهای سفید آنها اندازه گیری شد . وزن گوساله ها در بدو تولد ، 3 و 15 ماهگی نیز تعیین گردیدند . میزان کلسیم و تعداد ائوزینوفیلها در سن 2 هفتگی و میزان فسفر ، منیزیم و تعداد لکوسیتها در سن 2 ماهگی با میزان رشد در 3 ماهگی ارتباط معنی داری را نشان دادند که میزان فراگیری ( R2) آنها به ترتیب 15/0 و 21/0 بودند. میزان گلوکز ، کلسیم و تعداد لکوسیتها و مونوسیتها در سن 3 ماهگی از پارامترهایی بودند که می توان برای پیشگویی میزان رشد گوساله در 15 ماهگی محسوب گردند ( 32/0 = R2) . این مطالعه نشان می دهد که اندازه گیری بعضی از پارامترهای خون در 3 ماهگی برای پیشگویی میزان رشد گوساله در 15 ماهگی مفید هستند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Regression correlation analysis of relationships between blood constituents at various ages and growth rate of calves from birth to 15 months was conducted on 108 calves in Friesian, Jersey and Shorthorn herds. Various blood samples were taken from each calf at 2 weeks, 2 and 3 months of age and analyzed for glucose, potassium, sodium, inorganic phosphorus, calcium, magnesium, total protein, erythrocyte sodium, potassium and magnesium concentrations as well as hematocrit, hemoglobin, total leucocyte count and differential count. Calves were also weighed at birth, 3 and 15 months of age. There were significant correlations between some blood constituents at two weeks and two months of age and growth rates at three and from three to 15 months of age but the coefficients of determination (R2) were less than 0.21. Total leucocyte count, glucose, calcium and absolute monocyte count at three months of age were the best variables for predicting growth rates from three to 15 months of age (R2=0.32). It is concluded that some blood parameters at three months of age could be useful for predicting growth rates from three to 15 months of age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood profile
  • calves
  • Growth
  • prediction