بررسی تحقیقات و فرضیات موجود پیرامون نقش ویروس BVD روی فرآیندهای تولید مثل گاو در زمان قبل یا بعد از تلقیح مصنوعی

نویسنده

چکیده

عامل اسهال ویروسی گاوان ( BVD) یکی از مهمترین پاتوژن های دستگاه تولید مثل گاو در نقاط مختلف دنیا است . مطالعات میدانی و تجربی اخیر نشان داده است که ویروس BVD اثرات خسارات باری روی فرآیندهای تولید مثل در مراحل اولیه آبستنی دارد. دردهه گذشته ، اطلاعات قابل توجهی در خصوص پاتوژنزیس کاهش باروری در گاوهایی که به طور گذرا به ویروس BVD آلوده می شوند به دست آمده است . اختلال در رشد فولیکولها ، تخمک ریزی و متعاقباً تشکیل جسم زرد به صورت ناقص از عواقب آلودگی به این ویروس در زمان تلقیح مصنوعی در گاو است. هدف از این مقاله ، بررسی تحقیقات و نقطه نظرات موجود پیرامون چگونگی نقش ویروس BVD در فرآیندهای تولید مثلی در زمان بلافاصله قبل یا بعد از تلقیح مصنوعی در گاو است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Bovine viral diarrhoea virus (BVDV) Is a major reproductive
pathogen in cattle population throughout the world. A significant
percentages of cattle of Iranian dairy farms have been detected to
be seropositive to BVDV. Recent field and experimental studies
have confirmed the negative impact of BVDV infection on the
early reproductive performance of cattle. In the past decade, much
progress have been achieved to explain the pathogenesis for low
fertility in cattle undergoing a transient infection with BVDV.
Disturbance in follicular development, ovulation and consequently
corpus luteum formation are the main adverse effects of BVDV
infection around the time of artificical insemination in cattle. This
paper focuses on recent advances in the understanding of the
pathogenesis of early reproductive loss associated with BVD virus
infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BVD
  • corpus luteum
  • Cows
  • Follicular development
  • ovulation