اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده

نویسندگان

چکیده

تعداد 60 موش سفید ماده از نژاد BALB/c در سن سه هفتگی انتخاب و در شرایط یکسان به دو گروه یکی گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه و دیگری گروه شاهد تقسیم شدند . هر گروه به سه زیر گروه شش هفته ، نه هفته و دوازده هفته تقسیم شدند . موشهای گروه اول به مدت سه هفته در مقطع سنی مربوطه با جیره غذایی محتوی 10 درصد از ماده خشک روغن پنبه دانه هیدروژنه به طور آزاد تغذیه شدند . موشهای گروه شاهد نیز به همان ترتیب با غذای معمولی تغذیه شدند . در پایان هر دوره موشها بیهوش شده و پس از بیهوشی ، تخمدانها مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفتند و نتایج زیر به دست آمد : موشهای تغذیه شده با روغن پنبه دانه هیدروژنه در مقایسه با موشهای شاهد ، کاهش تعداد انواع فولیکول های و برعکس ازدیاد تعداد اجسام آترتیک را نشان دادند . کاهش فولیکول در مقاطع سنی شش و نه هفتگی و نیز در فولیکول های نوع اول آشکارتر بود . علت پدیده فوق می تواند اشباع شدن اسید لینولئیک موجود در روغن پنبه دانه هیدروژنه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Sixty white female BALB/c mice at age 6 weeks were divided into two groups: Hydrogenated cotton seed oil and control. Each group was divided into three subgoups: 6, 9 and 12 weeks. The first group was fed with diet containing 10% hydrogenated cotton seed oil for 3 weeks, but controls with oidinary diet, ad libitum. Biopsy and histological studies showed decrease in nianber of follicles, but increase of atretic bodies. This was higher in 6 and 9 weeks. Decrease was more for primary follicles. The above phenomenon could be due to saturation of linoleic acid contained. in hydrogenated cotton seed oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Follicular growth
  • Hydrogenated cotton seed oil
  • mice
  • ovary