ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب پس از درمان موارد تجربی جراحت توسط بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN)

نویسندگان

چکیده

بتاآمینوپروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN) یک ماده شیمیایی با اثرات قوی ضدبافت اسکار می باشد . این ماده شیمیایی به واسطه ممانعت آنزیمی از ایجاد ارتباطات عرضی بین الیاف کلاژن بویژه HP ( HP Crosslinking) جلوگیری می کند. تاکنون تأثیر این ماده شیمیایی بر ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت دراسب گزارش نشده است . اما گزارشهای اندکی دال بر اثرات مثبت این ماده شیمیایی در التیام وترهای حاد و تحت حاد وجود دارد. در این مطالعه اثرات بتاآمینوپروپیونیتریل فومارات بر ساختار ملکولی وتر به به میزان 9/0 میلیگرم در هر میلی لیتر دارو در جراحات تجربی وترهای خم کننده اسب در مقایسه با اثرات التیامی سرم فیزیولوژی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق تعداد 8 رأس اسب دو رگ به ظاهر سالم با میانگین سنی 7 سال و میانگین وزن 320 کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفتند ، تحت بیهوشی عمومی و با روش Splitting به صورت زیگ زاک جراحات در طول 3 سانتیمتر وتر خم کننده عمقی یک اندام قدامی در هر اسب ایجاد ، سپس اسبها به صورت تصادفی به دو گروه 4 رأسی تقسیم شدند و به ترتیب f-BAPN 9/0 میلیگرم در هر میلی لیتر و NaCl 9/0 درصد را به صورت تزریق داخل وتری دریافت نمودند ، عمل تزریق داخل وتری به صورت یک روز در میان برای 5 نوبت متوالی تکرار شد . شصت روز پس از آخرین تزریق داخل وتری اسبها معدوم و به شکل متعارف نمونه های لازم جهت آنالیز بیوشیمیایی میزان DNA به دست آمده در بین دو گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد( 05/0 < P) . اما مقدار PSGAGs و کلاژن در گروه دریافت کننده f-BAPN به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود ( 05/0 < P) . در این بین مقدار ارتباطات عرضی از نوع HP در حیوانات دریافت کننده f-BAPN نیز به طورمعنی داری کمتر از گروه شاهد بود . با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه ، تزریق داخل وتری f-BAPN به میزان 9/0 میلیگرم در میلی لیتر قویاً مانع ارتباطات عرضی از نوع HP در ابتدای روند التیام بین الیاف کلاژن شده و به طور معنی داری به التیام وترها کمک می کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Beta- aminopropionitril fumarat (BAPN-f) is evaluated as a scar remodeling drug. and can inhibit HP cross-linking between collagen bundles by enzyme block. There is no report on affecting BAPN-f on molecular composition of flexor tendon in horses, but a few clinical trail was report the good effects of BAPN-f on acute and sub acute tendonitis in horses. In this study the effect of BAPN-f
(09 mg/ml) on molecular composition of experimental injured flexor tendon in horses was compared with physiologic normal salin (0.9% NaCl). Eight aparently healthy horse& (Age mean 7 years and weight mean 320kg) were used. Under general an aesthesia Zig-Zag splitting was performed on DDF-T on one forelimb of all horses, the horses divided into two groups and recived BAPN-f 0.9mg/ml and NaCl 0.9% respectively, by injection into the site of injury every other days for five successive days. Sixthy days after last injection horses were euthanatized and samples were taken for biochemistry evaluations In biochemistry evaluation there was no statistical differences between DNA content in two groups (P<0.05). PSGAGs and collagen content were significantly increased in BAPN-f group (P<0.05). HP cross linking in BAPN-f group was significantly decress to compare NaC1 group (P<0.05). Therefore, intralesional injection of BAPN-f 0.9 mg/ml can improved healing significantly in this model of tendonitis by inhibit HP cross linking in early stage of healing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BAPN-f
  • Collagen
  • Cross-linking
  • Horse
  • Tendonitis