بررسی میزان شیوع اسهال روتاویروسی گوساله های شیری درمنطقه تهران وتعیین سروتیپ های موجود

نویسندگان

چکیده

پانصد نمونه مدفوع از گوساله های زیر یکماه مبتلا به اسهال از هفت گاوداری شیری در اطراف تهران در طی یک دوره یکساله (از مهرماه 1377 تامهرماه 1378) جمع آوری گردیده و با استفاده از کیت الیزا از نظر روتاویروس گروه A مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان شیوع عفونتهای روتاویروسی 8/28 درصد برآورد گردید. تعداد 24 نمونه مدفوع مثبت از نظر روتاویروسی گاوی به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از پادتنهای تک بنیانی ضد سروتیپهای G6 وG10 روتاویروس تعیین سروتیپ گردیدند. ازمیان این نمونه ها 10 مورد (7/41درصد) آلودگی به سروتیپ G6. 8 مورد (3/33 درصد) آلودگی به سرو تیپ G10 و 2 مورد (3/8 درصد) آلودگی مخلوط به هر دو سروتیپ G6 وG10 را نشان دادند و 4 نمونه (7/16درصد ) نیز غیر قابل تعیین سروتیپ تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Five hundred fecal samples from diarrheic daity calves (under I month old) collected from7 regions in Tehran, between October 1998 to October 1999. Samples were screened for group A bovine rotavirus (BRV) using antigen capture enzyme - linked immunosorbent assay (AC-ELISA). The overal prevalence of BRV infection was 28.8%. Twenty four BRV positive samples were randomely selected and serotyped by AC-ELISA using G and G,0 monoclonal antibodies. Analysis of these samples revealed that 10 (41.7%) were
and 8 (33.3%) were G,0 Positive. Two samples (8.3%) were Positive for both G6 and G10 Serotypes. Four samples (16.7%) were found to be untypeable (G and G, negative).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Diarrhea
  • Rotavirus
  • Serotype.