دوره و شماره: دوره 56، شماره 3 - شماره پیاپی 1295، آبان 1380، صفحه 1-135 (224 مجله دانشکده دامپزشکی) 
مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد

نیمچه های گوشتی؛ دکترابوالفضل کامکار؛ دکتر مهران رضایی مجاز؛ مهندس نوروز علی پژمند


تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی

دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر رضا محمدی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس محمدرضا ملاصالحی؛ دکتر ناصر امام جمعه کاشان


جداسازی اگزوتوکسین A از سودوموناس آئروجینوزا

دکتر حسین کیوانی امینه؛ دکتر حاجیه قاسمیان صفایی


مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن

دکتر مهدی محبعلی؛ دکتر یزدان حمزوی؛ دکتر اسماعیل فلاح؛ ذبیح الله زراعی


مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین

دکتر مریم رضائیان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ فردوس ابراهیم پور


تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیونهای آن دراسبهای کرد به روش الکتروفورز استات سلولز

دکتر علی اصغر بهاری؛ دکتر عبدالعلی چاله چاله؛ دکتر حمید راهی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پور کبیره


بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری

دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر غلامعلی کجوری؛ دکتر روحانی کارگر مؤخر؛ دکتر مسعود روحانی


گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر حمیدرضا حداد زاده؛ دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر سعید مستوفی


بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم؛ دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد؛ دکتر مهدی وصفی مرندی؛ دکتر عبدالحمید حسنی طباطبائی


بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم؛ دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد؛ دکتر مهدی وصفی مرندی؛ دکتر عبدالحمید حسنی طباطبائی


تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان