تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی

نویسندگان

چکیده

مطالعات ژنتیکی واصلاح نژادی انجام یافته در سالهای اخیر روی طیور گوشتی در انتخاب صفاتی نظیر بزرگی جثه و سرعت رشد زیاد‘ وجودهمبستگی منفی بین صفات تولید مثلی وافزایش تولید را نشان می دهد . به طوری که درصد باروری درمرغهای گوشتی دردهه 90 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. اختلالات فیزیولوژیکی نظیر کاهش میل جنسی ‘ کاهش دفعات جفتگیری وکاهش میزان تولید اسپرم در این پرندگان بروز نموده است. به دلیل اختلاف زیاد دروزن ‘ اندازه وشکل بدن بین دو جنس نر وماده در طیور گوشتی بویژه بوقلمونها‘ انجام جفتگیری طبیعی در آنها با مشکلات زیادی همراه بوده و باکهش باروری جوجه در آوری توام می باشد. لذا استفاده از تلقیح مصنوعی به جای آمیزش طبیعی درطیور سنگین وزن امری اجتناب ناپذیراست. کاربرد تلقیح مصنوعی دارای مزایای زیادی مانند افزایش بازده تولید مثلی وکاهش هزینه های تولید می باشد. نوع محلول رقیق کننده اسپرم ومدت نگهداری مایع منی برکیفیت اسپرم تاثیر دارد. درمطالعه اخیر تاثیر سه نوع محلول رقیق کننده اسپرم طیور شامل Sexton(نوع آمریکایی) .IMV (فرانسوی) و TMU (رقیق کننده ایرانی تولیدی در طرح اخیر) بر روی تحرک وماندگاری اسپرماتوزوئیدهای خروس آرین موردمقایسه وارزیابی قرار گرفتند. اسپرم رقیق شده با محلول Sexton دارای کیفیت بهتری از نظر صفات مزبور درمقایسه با رقیق کننده های فرانسوی و ایرانی بود. (05/0>P) ‘ رقیق کننده های IMV و TMU اختلاف معنی داری نداشتند. (05/0>P) روش نگهداری اسپرم نیز برتحرک وزنده ماندن اسپرماتوزوتئید ها موثر بود. (05/0>P) بین میانگین حاصل از تاثیر دو روش مایع وانجماد برصفات مزبور اختلاف معنی داری وجود داشت. (05/0>P) طول مدت نگهداری اسپرم نیز بر تحرک وماندگاری اسپرماتوزویئد ها موثر بود. (01/0>P) انجام تلقیح بلافاصله بعد از رقیق کردن اسپرم تازه نتایج بهتری نشان می داد. نوع محلول رقیق کننده و روش نگهداری مایع منی برقابلیت نطفه داری ومیزان جوجه درآوری درمرغهای مادرگوشتی آرین موثر بود. (01/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The genetic breeding improvement plan which carried out between the past decade, put emphasis on selection characteristics such as weight gain and rapid growth in broiler breeders, reduced fertility rate extensively. This occurred due to negative correlation between reproductive and productive trials. Therefore, rapid growth rate in poultry brought about induction the physiological disorders (e.g. reducing of libido, mating number, and semen production). Due to large size and heavy body weight in turkeys and broiler breeders, natural mating is known to be difficult and fertility rate reduces in meat type poultry. Therefore, using of artificial insemination (Al) became very necessary in these birds. Al has many advantages to natural mating e.g. cost effectiveness, higher fertility, hatchability and etc. Utilizing a good semen diluents is of high importance in Al application in order to maintaining the semen in optimum condition. In this project, the effect of three different kind of semen extener such as Sexton (American), IMV (French) and TMU (Iranian semen extender which is developed in this research) were compared on semen quality. The semen which diluted by sexton extender, showed better quality than The other two (IMV & IMU) (P>0/05). No difference were observed between IMV and TMU on The effect of semen quality. Method of semen storage also had significant effect on motility and viability of spermatozoa (P<0/05). Liquid and frozen form of maintaining semen shown significant effect (P<0/01) on sperm quality. Duration of sperm storage affected the motility and viability of spermatozoa (P<0I01). Application of Al immediately after dilution of fresh semen
showed better results. Kind of extender and method of sperm storage affected the rate of fertility and hatchability in broiler breeder hens (P<0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artifical insemination
  • Broiler Breeder
  • extender
  • fertility
  • hatchability
  • Spermatozoid