ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این بررسی ‘ امکان ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از داروی لیدوکائین درگوسفند می باشد. این مطالعه روی 6 راس گوسفند سالم با میانگین وزن 43/1±9/32 کیلوگرم انجام شد که هر گوسفند 3 بار فاصله حداقل 7 روز تحت بیهوشی قرار گرفته است. از داروهای آتروپین (0/03mg/kg) ‘ دیازپام (0/5mg/kg)ومرفین (0/2mg/kg) به صورت وریدی به عنوان پیش بیهوشی و پس از گذشت 15 دقیقه دیازپام 0/2mg/kgو لیدوکائین 4mg/kg برای القای بیهوشی استفاده گردید. در مرحله نگهداری بیهوشی‘ لیدوکائین به صورت مداوم (kg/min/300-500µ) و دیازپام به عنوان داروی کمکی
kg/min/8-10µ در 10 مورد تزریق متناوب و در 8 مورد تزریق مداوم ومخلوط با داروی لیدوکائین) تزریق شد. کیفیت القا ونگهداری بیهوشی با تزریق دیازپام و لیدوکائین در طول یک ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد ضربان قلب‘ تنفس‘ میانگین فشار خون شریانی و الکتروکاردیوگرام ثبت گردید. آزمایشات خون شناسی (PVC,CBCو غلظت متهموگلوبین) قبل وبعد از بیهوشی‘ کیفیت بازگشت از بیهوشی و زمانهای زمینگیری سینه ای وایستادن ثبت شد. همچنین اثر تجویز وریدی نالوکسان (0/04mg/kg) بر بازگشت از بیهوشی در 4 راس گوسفند بررسی گردید. به دنبال القای بیهوشی ‘ رفلکس بلع به سرعت از بین رفت ولوله گذاری نای به راحتی انجام شد. بی دردی و شلی ماهیچه ای درحد مناسبی ایجاد شد. تعداد ضربان قلب و تنفس کاهش معنی داری را درگروه تزریق مداوم دیازپام نشان داد ولی هیچ تغییری در فشار خون سرخرگی مشاهده نشد. در بررسی الکتروکاردیوگرام افزایش دامنه کمپلکس QRS وموجT مشاهده شد. غلظت متهموگلوبین پس از بیهوشی(3/1±9/4 درصد) افزایش معنی داری را در مقایسه با پیش از بیهوشی (18/0±7/0 درصد) نشان داد. میانگین زمان ایستادن درگروه تزریق متناوب دیازپام (28/7±25/43) دقیقه بود. درگروه نالوکسان زمان ایستادن (86/3±5/19 دقیقه ) کاهش معنی داری را با دوگروه دیگر نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان از دیازپام – لیدوکائین به عنوان یک ترکیب قابل قبول جهت بیهوشی کامل وریدی در گوسفند سالم استفاده نمود همچنین درصورت لزوم می توان داروی نالوکسان را برای تسریع در بازگشت از بیهوشی تجویز کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Induction and maintenance of general anesthesia were studied in six healthy sheep weighing 32.9 ±1.43 Kg (Mean ± SD). Each sheep anesthetized three times with 7 day intervals. Animals were premedicated with I.V administration of atropine (0.03 mg/kg), diazepam (0.5mg/kg), and morphine (0.2mg/kg). Anesthesia was induced with diazepam (0.2mg/kg) and lidocaine (4 or 6mg/kg). Lidocaine infusion (300-500 . µg /kg/min) was administered to maintain anesthesia. In addition, diazepam (8-12 µg/kg/min) was given by intermittent injection (group 1) approximately every 10 mintes, or infusion (group2) of lidocaine-diazepam mixture (8
out of 18 cases). The quality of anesthesia, swallowing, palpebral and comeal reflexes and pain sensation as well
as muscle relaxation were evaluatea during one hour anesthesia. Heart rate respiratory rate and mean arterial blood pressure (mmHg) were determined and ECG was recorded every 15 minutes. Hematological tests (CBC, PCV and methemogobin concentration) were performed before drug administration and at recovery. Quality of recovery (sternal & standing times) were recorded. Effect of I.V administration of na.loxone (0.04mg/kg) on recovery times was studied in 4 sheep. Following induction the swallowing reflex disappeared and intubation was performed easily. Analgesia was complete during anesthesia and quality of muscle relaxation was good. In group 2, heart rate and respiratory rate significantly decreased but mean arterial blood pressure changes were not significant. Electrocardiogram demonstrated increase in amplitude of QRS complex and T wave in all cases. Postanesthetic methemoglobin concentration increased significantly (4.9 ± 1.3% vs. 0.7 ± 0.18%). The quality of recovery was good. In group I and 2 mean standing times were 49.5 ± 4.27 and 43.25 ± 7.28 mm, respectively. In “naloxone treatment” group, mean standing time (19.5 ± 3.86 mm) significantly decreased compared to group I and 2. Our results demonstrate that lidocaine is a suitable drug for total intravenous anesthesia in healthy sheep. Excessive CNS depression can be reversed by naloxone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaesthesia
  • Lidocaine
  • sheep
  • Total Intravenous Anesthesia