بررسی تجربی ایمنی زایی چند نوع واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

آنفلوانزای طیور بیماری ویروسی است. که سراسر دنیا انتشار داشته و توسط ویروسهای آنفلوانزای تیپ A از خانواده ارتومیکسوویریده ایجاد می گردد.درخرداد سال 1377 بیماری آنفلوانزای تحت تیپ H9N2 در گله های طیورایران باعث ایجاد علایم بالینی ومرگ ومیر بالایی گردید. پس از این زمان واکسیناسیون طیور به عنوان یکی از روشهای کنترل بیماری در نظرگرفته شد. در این تحقیق میزان تیتر سرمی HI چند نوع واکسن کشته آنفلونزای طیور تحت تیپ H9N2 با یکدیگر مقایسه گردیده و پس از تلقیح گروههای مختلف با ویروس مزرعه علایم و دفع یا حضور ویروس در ارگانهای مختلف موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور 21 گروه متشکل از 30 قطعه جوجه نژاد آرین تهیه شد. درهر گروه از طیور ‘ یک نوع واکسن متعلق به شرکت لوهمن (Lohmman) ایواز (Ivaz) ‘ واکسن ساخت موسسه واکسن و سرم سازی رازی(RI) و واکسن ساخت دانشکده دامپزشکی تهران (FVM) در سنین 1‘5‘10‘15‘20 روزگی در زیرجلد ناحیه گردن تزریق گردید. در 1‘2‘3‘4‘5 هفته پس از واکسیناسیون نمونه های سرمی جهت تعیین حضور آنتی بادی علیه آنفلونزای طیور تحت تیپ H9N2 مورد آزمایش HI قرار گرفت. گروههایی که با واکسیناسیون داخلی آنفلونزای طیور (RIوFVM) واکسینه شده بودند نسبت به گروههایی که با واکسنهای داخلی آنفلونزای طیور ( Ivazو Lohmman) دریافت نموده بودند سطح آنتی بادی بالاتری را نشان دادند. (001/ 0 > p) ‘ درسن 40 روزگی گروه های مختلف واکسینه شده با ویروس مزرعه تحت تیپ H9N2 سویه ZMT101 تلقیح شده و دوهفته پس از آن کلیه پرندگان کشتار و از مدفوع‘ نای‘ ریه‘ وکلیه به طور استریل نمونه برداری وجهت کشت ویروسی به آزمایشگاه ارسال گردید. درتمامی گروههای واکسینه شده با واکسن کشته آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 دفع ویروسی کاهش یافته بود. در این بین واکسنهای ساخت داخل در مقایسه با واکسنهای ساخت خارج موجب کاهش دفع بیشتر ویروس شده بودند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Avian influenza (Al) is a viral disease with worldwide distribution. It is caused by influenza A viruses of the family Orthomyxoviridae. In May 1998, clinical signs and high mortaity in broiler chickens in Iran were associated with H9N2 avian influenza subtype. Vaccination was adapted as an alternative method to control it in poultry industry. The aim of this study was to compare the Immunogenesis of different local and imported H9N2 avian influenza vaccines. Arian broiler chickens were divided randomly into 21 groups of 30 birds. Each group received standardized dose of Lohmman, Ivaz, and FVM vaccines in 1,5,10,15 and 20 days old by subcutaneously in the nape of the neck. Sera were collected from each chicken for antibody analysis 1,2,3,4 and 5 weeks post vaccination. The sera were tested for antibodies against
avian influenza H9N2 subtype with hemagglutination
inhibition (HI) tests. Antiboby levels in broiler chickens immunized with local H9n2 avian influevza vaccines were higher than those Immunized with imported H9N2 avian influenza vaccines (P<0.000l). The vaccinated chickens were challenged with local H9N2 influenza virus. To detect viral shedding feces, lungs and kidneys were tested. In all vaccinate groups, viral shedding was reduced. The local H9N2 avian influenza vaccines in broiler chickens induced a significantly immune response and less viral shedding in comparison with imported H9N2 avian influenza vaccine (P<0.001). On the basis of these results, it is suggested that vaccination of broiler chickens with inactivated local vaccine may be useful in control of Al in poultry industry in IRAN.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian Influenza
  • Broiler Chicken
  • HI
  • inactivated vaccine
  • Viral shedding