ارزیابی روش سرولوژی الیزا با استفاده از آنتی ژن فیگوره درتشخیص آزمایشگاهی عفونت لیشمانیای احشایی سگ

نویسندگان

چکیده

0در این بررسی تعداد 16 قلاده سگ از مناطق اطراف تهران جمع آوری شده وبه مدت 12 ماه در قفسهای جداگانه در بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نگهداری گردیدند. قبل از شروع مطالعه تمامی سگهای مورد مطالعه خونگیری شدند. وبه روشهای ELISA و IFA مورد آزمایش قرار گرفتند. که همگی فاقد آنتی بادی اختصاصی برعلیه لیشمانیا بودند. سپس تمامی سگها به شکل تصادفی به دوگروه 8 تایی تقسیم شده وحدود 5/2 میلیون پروماستیگوت زنده وفعال لیشمانیا اسنفانتوم (MCAN/IR/94/Mohebi) به داخل صفاق سگهای گروه اول تلقیح شدند و از 1 ماه پس از تلقیح تا 5 ماه به طور منظم ماهی یک مرتبه سرمهای سگهای هر دوگروه با استفاده از روشهای سرولوژی ELISA و IFA مورد آزمایش قرار گرفتند .هفت ماه پس از تلقیح (Challenge) سگهای هر دو گروه تحت مداخله وکنترل کالبد گشایی شده و با استفاده از روشها یا انگل شناسی مورد آزمایش قرار گرفتند.هر 8 قلاده سگ گروه اول که در آزمایش سرولوژی ELISA مثبت تشخیص داده شده بودند. در آزمایشهای انگل شناسی (مستقیم وکشت) نیز دارای نتایج مثبت بودند ولی تمامی سگهای گروه کنترل که فاقد آنتی بادی اختصاصی برعلیه لیشمانیا بودند با استفاده از آزمایشهای انگل شناسی ‘ انگل لیشمانیا دیده نشد.لازم به ذکر است. فقط یک قلاده از سگهای عفونت یافته‘ دارای علایم بالینی شامل ضایعات جلدی و لنفودنوپاتی بودوسگهای گروه کنترل از نظر بالینی هیچ گونه علایمی نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Sixteen seronegative dogs were randomly divided into two groups. All of the 8 dogs of group I recived an intraperitoneal challenge of 2.5 106 infective promastigotes of L. infantum (MCAN/1R194/Moheb 1). All dogs of Group I and group 2 were tested from 1 to 5 month after challenge by ELISA and IFA techniques for detecting anti-leishmania antibodies. Necropsy was performed on all dogs to investigate for parasites. A complete correlation was observed between ELISA and parasitological procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canine visceral leishmaniasis
  • ELISA
  • Immunodiagnosis