گزارش سندرم سوراخ در سر درماهی سورم وماهی اسکار

نویسندگان

چکیده

تعدادی ماهی آکواریومی سورم (cichlasoma herus) واسکار (Astronotus ocellatus) سر و روی سرپوش آبششی ماهیان سوراخهایی مشاهده گردید. ماهیان فوق از لحاظ رفتارهای فیزیولوژیکی طبیعی و از نظر تغذیه ای فعال بودند .رژیم غذایی ماهیان شامل دل گاو . سنگدان مرغ و طحال گوسفند بود. نتایج بررسیهای انگلی از محل ضایعات منفی بود. همچنین درکشت باکتریایی از محل ضایعات آئروموناس هیدروفیلا جدا گردید. این ماهیان در دوگروه تحت رژیم درمانی قرار گرفتند. درماهیانی که از اکسی تتراسایکین همراه با ویتامین D خوراکی استفاده شد. پس از دو هفته علایم بهبودی مشاهده گردید و بتدریج سوراخهای ناحیه سر کوچکتر شده و پس از یک ماه کاملا محو شدند . درحالی که ماهیانی که فقط با اکسی تتراسایکلین خوراکی تحت درمان بودند هیچ گونه بهبودی دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Some aquarium severum and oscar fish had been brought itSchool of Veterinary Medicine, Ferdowis Mashhad. In the head region and operculum of the fishes some holes have been observed. Physiological behaviour and feeding habitate of the fishes were normal. Poultry gizzard, cow heart and sheep spleen were incoporate in their diet. The lesions tested for presence of parasites were negative but, Aeromonas hydrophila has been isolated from the lesions. The fishes were allocated into two treatment groups, in the fnst group, oral oxytetracycline along with vit D was used and after two weeks signs of improvement was observed, the holes in the head region gradually shrunk and after one month the holes abolished. However, the fishes in second group which have been treated with oral oxytetracycline alone did not show any signs of improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hole in the head
  • Oscar
  • Oxytetracycline
  • Severum
  • Vit D