مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثر عصاره های سیکلوهگزانی‘ اتری و اتانلی برگ درخت گردو(Juglans regia) بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی تعداد40 قطعه موش صحرایی نر بالغ انتخاب شدند. موشهای موردآزمایش به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند . یک گروه هشت تایی به عنوان شاهد منفی یا موشهای سالم در نظر گرفته شدو سایر موشها (32قطعه) از طریق تزریق داخل وریدی محلول آلوکسان تتراهیدرات 5 درصد به میزان 50 میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن مبتلا به دیابت شدند. پس از حصول اطمینان از دیابتی شدن ‘ موشها به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند . یک گروه به عنوان شاهد مثبت (دیابتی ) وسه گروه هشت تایی به عنوان گروههای آزمایش که به تفکیک عصاره سیکلوهگزانی ‘ اتری واتانلی برگ درخت را مصرف کردند. عصاره های تهیه شده از برگ درخت روزانه به میزان 8 درصد وزن بدن همراه با غذای معمولی تجویز شدند. پس از 21 روز مصرف عصاره های برگ درخت گردو‘ موشها خونگیری ومعدوم شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که پس از ایجاد دیابت درموشهای صحرایی غلظت گلوکز‘ کلسترول‘ تری گلیسرید‘ ازت اوره ‘ کراتینین و فعالیت آنزیمهای ALP.ALT و AST به طور معنی داری افزایش یافت(05/0 >p) دراثرمصرف عصاره های سیکلوهگزانی‘ اتری واتانلی برگ دخت گردو و غلظت کلسترول ‘ تری گلیسرید‘ ازت اوره و کراتینین سرم به طور معنی داری کاهش یافت. (05/0 >p) در اثر مصرف عصاره سیکلوهگزانی برگ درخت گردو‘ غلظت گلوکز و فعالیت آنزیمهای ALTوALP سرم به طور معنی داری کاهش یافت. (05/0 >p) درمجموع بیشترین اثرات مثبت درکاهش گلوکز‘ ازت اوره‘ کراتنین وفعالیت آنزیمهای ALTو ALP سرم مربوط به عصاره سیکلوهگزانی برگ درخت گردومی باشد. اگر چه عصاره های سیکلوهگزانی واتری برگ درخت گردو غلظت کلسترول و تری گلیسرید سرم را به طور معنی داری کاهش داده اند.
(05/0 >p) اما بیشترین اثرات درجهت کاهش کلسترول وتری گلیسرید سرم مربوط به عصاره اتانلی برگ درخت گردو بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Diabetes mellitus was induced in 32 out of 40 adult male albino rats using intravenous injection of 50 mg/kg BW of alloxan. The diabetic rats were divided into four groups, three of which fed a diet containing 8% BW ethanol (polar solvent), cyclohexane (nonpolar solvent) and ether (intermediate solvent) extracts of walnut leaf for 21 days. The-fourth (positive control) group recieved a normal diet. The remaining non diabetic rats (negative control group) recieved neither alloxan nor the above mentioned extracts. Following induction of diabetes mellitus, concentration of serum glucose, cholesterol, triglyceride, blood urea nitrogen, creatinine and the activity of ALT, AST and ALP increased significantly in positive control group compared with negative control group (P<0.05). Compared with the positive control group, the concentration of cholesterol, triglyceride, blood urea nitrogen and creatinine were lower in groups consuming cyclohexane, ether and etanol extracts of walnut leaf (P<0.05). The concentration of glucose and the activity of ALT and ALP in the cyclohexane group were also lower (P<0.05). Comparision between three experimental groups showed that cyclohexane extract ‘of walnut leaf may have more profound effects on levels of serum glucose, blood urea nitrogen, creatinine and the activity of ALT and ALP, than other extracts of walnut leaf. The ethanol extract of walnut leaf had the most effect on cholesterol and triglyceride of diabetic rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes mellitus
  • rat
  • Serum Biochemical Parameters
  • Walnut leaf exteracts