گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ درشهرستان تبریز

نویسندگان

چکیده

درمدت 38 ماه(مهر 1375 تا آبان 1378) ‘ 281 قلاده سگ از نژادهای گوناگون و سنین مختلف ‘ ارجاع داده شده به یکی از کلینیکهای دامهای کوچک شهرستان تبریز‘ برای بررسی تک یاخته های خونی مورد آزمایش قرار گرفتند . از این تعداد 84 قلاده در اخذ سابقه و معاینه درمانگاهی علایمی نظیر تب شدید‘ افسردگی بی اشتهایی‘ استفراغ ‘ رنگ پریدگی مخاطات‘ افزایش تعداد تنفس و افزایش تعداد ضربان قلب داشتند که از نظر ابتلا به بابزیوز حاد مورد بررسی بیشتری قرار گرفتند. در بررسی دقیق گسترشهای خون‘ فقط در یک قلاده توله سه ماهه از سگهای بومی ‘ اجسام گلابی شکل بزرگ د ردرون گلبولهای قرمز مشاهده شد که با توجه به مشخصات ریخت شناسی انگل و علایم بالینی ‘بتلا به بابزیوز حاد محرز گردید. درگسترشهای خون 280 قلاده دیگر هیچ ارگانیسم بابزیایی چه از نوع بابز یا کنیس یا بابزیا جیبسونی یافت نشد. آزمایشات انجام شده برروی خون‘ سرم و ادرار سگ مبتلا نشانگر بحران همولیزحاد بود ویافته های کالبد گشایی وهیستوپاتولوژیک نیز بابزیوز حاد را تایید نمود. بر روی پوست و پوشش خارجی ‘ تعداد زیادی انگل‘ از نوع کنه قهوه ای سگ (ریپی سفالوس سنگوئینوس) وجود داشت. در این بررسی میزان آلودگی سگها به بایز یا کنیس 355/0 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In a three year study (sept. 1996- Nov. 1999), 281 dogs of different breeds and age groups were clinically examined in one of The Tabriz Small Animal Clinics, Azarbayejan, Iran. Peripheral thin blood smears were stained with Giemsa and examined for blood protozoa. In 84 dogs clinical signs including fever, inappetence, depression, vomiting, pale mucous membranes, tachypnea and tachycardia were noticed. These signs could be due to acute babesiosis. In only one of the smears from a 3 month-old male puppy of mixed breed, large paired piriform merozoites of babesia canis within erythrocytes were shown. Hematological findings and urine analysis indicated acute hemolytic crisis with severe hemoglobinuria. Postmortem examination and histopathological findings confirmed acute babesiosis. This puppy was heavily infested with Rhipicephalus sanguineus. The rest of the dogs were negative for babesia canis and babesia gibsoni, This appears to be the first report of the acute canine babesiosis from Tabriz-Azarbayejan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute babesiosis Rhipicephalus sanguineus
  • Babesia canis
  • Dog