مطالعه لیشمانیوز احشایی درسگهای بعضی از مناطق ایران واهمیت بهداشتی آن

نویسندگان

چکیده

در این بررسی که از سال 1375 تا 1379 انجام گردید. جمعا از 613 قلاده سگ صاحبدار بعضی ازمناطق اندمیک شهرستانهای مشکین شهر از استان اردبیل و دشتی از استان بوشهر خونگیری گردید. وبه روشهای سرولوژی آگلوتیناسیون مستقیم (DAT) والیزا(ELISA) مورد آزمایش قرار گرفتند. که به ترتیب 41(7/6 درصد) و 63(3/10 درصد) قلاده به روشهای سرولوژی مذکور مثبت تشخیص داده شدند. علی رغم انکه میزان عفونت لیشمانیای احشایی در سگهای نر بیش از سگهای ماده بوده است. ولی این اختلاف از نظرآماری معنی دار نمی باشد. (05/0>p) همچنین در این مطالعه 29 قلاده سگ ولگرد و صاحبدار که در داخل و یا مجاورت خانه هایی به سر می بردند. که در سه سال گذشته در آنجا موارد لیشمانیوزاحشایی انسانی تشخیص داده شده بودند. مورد کالبد گشایی قرار گرفتند که 16 قلاده (2/55 درصد) از آن سگها به روشهای انگل شناسی و 22 قلاده (8/75 درصد) به روش آگلوتیناسیون مستقیم مثبت تشخیص داده شدند. درمجموع 12 قلاده (1/41 درصد) از سگهایی که کالبد گشایی شدند دارای علایم بالینی بودند. شایعترین تظاهرات بالینی ضایعات جلدی وکمترین آنها فلج اندام خلفی بوده است. درنمونه طحال پنج قلاده سگ مبتلا به لیشمانیوز احشایی که در محیطهای اختصاصی لیشمانیا کشت شده بودند. پروماستیگوت دیده شدکه پس از تکثیر انبوه وانجام آزمایشهای بیوشیمیایی (ایزوآنزیم) ومولکولی (RAPD-PCR) ‘ عامل بیماری با هر دو روش Leishmania infantum تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Human visceral leishmaniasis (Kala-azar) is an endimic disease in some parts of Islamic Republic of Iran and dogs have been determined as the main reservoir. In order to study of canine visceral leishmaniasis (CVL) in some parts of I.R. Iran, 613 canine serum samples were taken from 1996 to 2000. Sera were examined by two methods i.e. Direct Agglutination Test (DAT) and Enzym Linked Immunsorbent Assay (ELISA). The Sero Positive Rate (SPR) was diagnosed 41 (6.7%) and 63 (10.3%) by DAT and ELISA. Visceral leishmania infection in male was higher rather than from female. Also, in this survey 29 dogs that were suspectey to VL were anesthetized and autopsy was performed. 16 dogs (55 1%) were positive in parasitology and 22 dogs (75.8%) were seropositive (? 1:320) by DAT. All together, 12 dogs (4 1.3%) of the dogs had signs and symptoms. Leishmania infantum Lon 49 was isolated from five infected dogs and was characterized by is enzyme technique in London School of hygiene and Tropical Medicine and RAPD-RCR in Medical Faculty, Shiraz University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Iran
  • Visceral leishmaniasis