بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی

نویسندگان

چکیده

درمطالعه حاضر‘ پارامترهای مختلف الکتروکاردیوگرام روی اشتقاقهای استاندارد اندامه در 14 قطعه جوجه گوشتی سالم. 31 قطعه مبتلا به آسیت و 24 قطعه مبتلا به بیماری مزمن تنفسی (SRD) از نژاد تجارتی آرین (هیبرو) بررسی شد. الکتروکاردیوگرامهای ثبت شده از لحاظ تعداد ضربان قلب‘ ریتم‘ فواصل امواج (P-R,RS,S-T ,TوP) بررسی شدند. پس از ثبت الکتروکاردیوگرام تمام جوجه های گوشتی مشکوک ثبت تا با نتایج به دست آمده از الکتروکاردیوگرامها مقایسه شوند. نتایج به دست آمده عبارت انداز: تعداد ضربان قلب درگروه مبتلا به آسیت کمتر از گروه مبتلا به بیماری مزمن تنفسی وگروه سالم بود. تفاوت میان گروه مبتلا به آسیت و سالم وگروه مبتلا به بیماری مزمن تنفسی و سالم از نظر آماری معنی دار بودند. (05/0>p) ‘ درگروه مبتلا به آسیت سه مورد آریتمی یعنی برادیکاردی سینوسی (no-1) مشاهده شد. به طور کلی میانگین فواصل امواج در گروههای بیمار درمقایسه با گروه سالم افزایش نشان می داد. اما تنها در مورد فواصل P-R و S-T تفاوت بین گروهها معنی دار بود. (05/0>p) میانگین دامنه امواج دو گروه بیمار درمقایسه با گروه سالم افزایش داشت واین از نظر آماری معنی دار بود. (01/0>p) شکل امواج در اشتقاقهای مختلف تفاوتهای زیادی داشتند. وجود موج Q(q) در الکتروکاردیوگرام جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت و بیماری مزمن تنفسی بویژه در اشتقاق های nVR و aVL برجسته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study, Various ECG Parameters were evaluated by using standard limb leads on 14 normal, ascitic and 24 CRDaffected broiler Chickens (Hybro). ECG tracings were analysed for heart rate, rhythm, intervals (P,RS,TP,T), segments (P-R, S-T) and amplitudes (P, QRS, T). After recording the ECGs, all ascitic and CRD-affected chickens were necropsied and gross lesions were recorded for comparison with the ECG parameters. The results of ECG analysis and necropsy findings were as follows, heart rate in ascitic group was lower than the CRD-affected and normal groups, rhythm was regular in all chickens except in 3 cases of ascitic group which had arrhythmias, 2 sinus arrhythmia and one A-V dissociation, mean ECG intervals in ascitic and CRD-affected broilers were longer than those of the normal group, however, the differences which were significant observed for P-R and S-T segments (P<0.05), mean wave amplitudes of ascitic and CRD-affected chickens were longer than, those of the normal broilers. These differences were statistically significant among 3 groups (P<0.03), the shape of ECG waves were variable in all 3 groups, the Q (q) wave, which is very rare in normal chickens, was observed in ascitic and CRD-affected broilers. It was prominant on leads aVR and aVL. There was a correlation between the ECGs and necropsy findings of ascitic and CRD-affected groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ascites
  • Broiler Chicken
  • Chronic Respiratory Disease (CRD).
  • Electrocardiogram