ارزیابی خصوصیات استئوژنیک مغز استخوان و پیوند خودی درسگ

نویسندگان

چکیده

درکنار روشهای مختلفی نظیر تثبیت داخلی وخارجی‘ تحریک الکتریکی‘ دارو درمانی و پیونداستخوانی که برای درمان والتیام شکستگیها استفاده می شود. پیوند استخوان با داشتن تحریک والقای استخوان سازی‘ قدرت بخشیدن به تزاید سلولهای استخوانی وجلوگیری از کوتاه شدن استخوان شکسته از متداولترین روشهایی است که مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق از 10قلاده سگ بالغ وسالم از نژاد مخلوط با میانگین سن 4/4 ±30 ماه ومیانگین وزن 12/5± 25 کیلوگرم استفاده شد. حیوانات مذبور به دو گروه وگرافت خودی (دنده) درگروه دوم مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان 5/0 سانتیمتر از وسط استخوان زندزبرین چپ درکلیه حیوانات برداشته شد و سپس بعد ازکاشت مغز استخوان در نقیصه گروه اول وگرافت استخوانی حاصل از دنده درگروه دوم استخوان زندزبرین حیوانات با پلیت فلزی (DCP) 4 سوراخه ثابت گردید. این حیوانات برای مدت 60 روز تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند. نتایج بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های کالوس از محل پیوند در روز 60 نشان داد که بافت غضرفی‘ بافت فیبروزه همراه با رسوب کلاژن و ترابیکولهای استخوانی با درصد کمتری درگروه اول و با درصد بیشتری در گروه دوم تشکیل شده است. این امر نشان دهنده روند کند استخوان سازی بخصوص درگروه دوم (دنده) می باشد. درهر دوگروه ترابیکولهای استخوانی از جنس اولیه یا نابالغ با ضخامت متفاوت مشاهده گردید. وجود استئوبلاستهای فعال با سیتوپلاسم بازوفیلیک درمجاورت تیغه های استخوانی نشانگر ادامه روند استخوان سازی درهر دوگروه بودکه این روند و تراکم بافتی درگروه اول (مغز استخوانی) بیشتر وبه مراتب منسجم تر وطبیعی تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The fracture is the commenst defect of bone that due to delayed union or non-union losses its actual menchanical furction. Now-a-days different methods of internal and external fixation, electrical stimulation, medical regimen, bone graft and etc have been used for acceleration of fractures healing. Bone grafting that acts as scaffold at fracture-site and has potency of osteogenesis, acccelerates cellular differentiation considered to be the latest and commenst method for osteogenesis and shortening healing period. In this study 10 clinically healthy adult mongreal dogs of either sex between 30.0±4.4 months of age and weighting 25.0±5.12 kg Bw were divided into two groups (I&II) of 5 animals each. In group I after removal of 0.5 cm fragment of mid-shaft from lefl radial bone the space was filled up by bone marrow whereas in group II cancellous rib bone was used to cover the gap. Radial bone was fixed with bone plate in all animals of both groups. There was much more callus formation in group II than group I. The Compactness of callus tissue in group I (bone marrow) was much better than group II with less periosteal reaction Than group II. There was less fibro cartilages Callus tissue with Collagen and bony trabeculae in group I than group II. There was primary and imrnatured with different diameter bony trabeculae in both groups having active osteoblastic cells with basophilic cytoplasm nearby bony trabeculae indicating continuation of osteogenesis in animal of both groups. These changes were more compact and near normal in group I animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autogenous bone graft-Dog.
  • bone marrow