مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین

نویسندگان

چکیده

مطالعه ساختمان بافت شناسی دریچه باب ‘ کلیوی‘ برروی 10 عددکلیه خروس بالغ سالم نژاد آرین انجام گرفت. به جهت حفظ دریچه مذبور‘ سیاهرگ ایلیاک خارجی به همراه نیمه خلفی لوب قدامی کلیه تا انتهای نیمه قدامی لوب میانی و از سطح شکمی هر دوکلیه راست و چپ برداشت و در بافر فرمالین 10 درصد پایدار گردیدند . سپس مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی انجام گرفت و قالبهای پارافینی تهیه گردید. مقاطع طولی به ضخامت 6 میکرومتر تهیه و با رنگهای هماتوکسیلین- ائوزین و ارسئین رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. مشاهدات میکروسکوپیک نشان دادکه دریچه باب کلیوی در این پرنده برجستگی مخروطی شکلی به داخل دهانه داخلی سیاهرگ ایجاد نموده است. این برجستگی به دلیل افزایش ضخامت درهر سه طبقه داخلی‘ میانی وخارجی سیاهرگ به وجود آمده است. به طوری که در طبقه داخلی تجمع سلولهای اپیتلیوئید در بافت همبند زیر آندوتلیالی (Subendothelial connective tissue) در طبقه میانی افزایش طبیقه های عضلانی صاف و در طبقه خارجی افزایش رشته های الاستیک به وضوح دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Histological study of renal portal valve was carried out on 10 Kidneys of mature healthy Arian roosters. In order to preservation of the valves, veins were taken in accompanied with caudal half part of the cranial lobes up to cranial half of the middle lobes and from the ventral surfaces of both right and left kidneys, then fixed in 10% buffered formalin. Routine hisi:ological method was used and paraffin blocks were made. 6 m thick sections were cut longitudinally and stained with haematoxylin — eosin and orcein and studied under light microscope. Our histological observations suggest that the renal portal valve is a conical prominence inside the external iliac vein lumen. Increasing the thickness of all 3 tunica of vein’s wall namely, tunica intimae, tunica media and tunica adventitia observed. Congregation of epitheloid cells in subendothelial connective tissue of tunica intimae, increasing of smooth muscle cell layers of tunica media and increasing the elastic fibers in the tunica adventitia were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • mature Arian roosters
  • Renal Portal
  • Valve