مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین

نویسندگان

چکیده

مطالعه ساختمان بافت شناسی دریچه باب ‘ کلیوی‘ برروی 10 عددکلیه خروس بالغ سالم نژاد آرین انجام گرفت. به جهت حفظ دریچه مذبور‘ سیاهرگ ایلیاک خارجی به همراه نیمه خلفی لوب قدامی کلیه تا انتهای نیمه قدامی لوب میانی و از سطح شکمی هر دوکلیه راست و چپ برداشت و در بافر فرمالین 10 درصد پایدار گردیدند . سپس مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی انجام گرفت و قالبهای پارافینی تهیه گردید. مقاطع طولی به ضخامت 6 میکرومتر تهیه و با رنگهای هماتوکسیلین- ائوزین و ارسئین رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. مشاهدات میکروسکوپیک نشان دادکه دریچه باب کلیوی در این پرنده برجستگی مخروطی شکلی به داخل دهانه داخلی سیاهرگ ایجاد نموده است. این برجستگی به دلیل افزایش ضخامت درهر سه طبقه داخلی‘ میانی وخارجی سیاهرگ به وجود آمده است. به طوری که در طبقه داخلی تجمع سلولهای اپیتلیوئید در بافت همبند زیر آندوتلیالی (Subendothelial connective tissue) در طبقه میانی افزایش طبیقه های عضلانی صاف و در طبقه خارجی افزایش رشته های الاستیک به وضوح دیده شد.

کلیدواژه‌ها