جداسازی و شناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیوردر بین سالهای 79-1376 از مرغداریهای صنعتی ایران

نویسندگان

چکیده

تعداد 546 نمونه بافتی شامل ریه‘ نای وکلیه تهیه شده از گله های گوشتی ‘ تخمگذار ومادر در بین سالهای 1379-1376 جهت جداسازی ویروسهای تنفسی طیور به آزمایشگاه ویروس شناسی طیوربخش بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی ارجاع داده شد. درمجموع تعداد 37 مورد ویروس برونشیت عفونی طیور درتخم مرغهای جنین دار 9-8 روزه جدا گردید. کلیه ویروسهایی که منجر به مرگ جنین ‘ تاخیر دررشد جنین و رسوب اورات در مزونفرون ها را نشان می دادند. وموجب هماگلوتیناسیون گلبولهای قرمز مرغ نمی شدند. به عنوان نمونه های آنفلونزا ونیوکاسل منفی تلقی شدند. و سپس حضور ویروس برونشیت عفونی درمایعات آلانتوئیک و سلولهای مایع آلانتونیک توسط آزمایشات دات ایمنوبلوت و ایمنوفلورسانس غیر مستقیم به کمک آنتی سرم اختصاصی گروه برونشیت عفونی تایید گردید. میزان همخوانی بین آزمایشات ایمنوفلورسانس و دات ایمنوبلوت درشناسایی ویروسهای برونشیت عفونی طیور 80 درصد تعیین گردید. نتایج به دست آمده از آزمایش نوترالیزاسیون ویروس (VNI) نشان داد که خنثی شدن جدایه 1/2100 توسط آنتی سرم پول به مقدار 4/2 (VNI) بیشتر از آنتی سرم اختصاصی سروتیپ ماساچوست H120 می باشد. این اختلاف ممکن است. بیانگر تفاوت آنتی ژنتیکی بین سویه فیلد وواکسینال H120 باشد لذا تعیین سروتیپ و ژنوتیپ ویروسهای جداشده برای اثبات حضور واریانت یا واریانت ها در مرغداریهای کشور الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

From 1997-200, tissues samples including lung, trachea and kidney prepared from broiler layer and breeder flocks were submitted to avian virology laboratory of poultry diseases section in order to isolate respiratory viral diseases viruses.
A total number of 37 infectious bronchitis viruses (IBV) were isolated in embryonated chicken eggs. The infected embryos displayed stunting, urate deposition in the mesonephros, or death. A group specific polyclonal antiserum was produced and used in dot-immunoblotting and immunofluorescent assys. There was 80% similarity between these tests in the identification of IBV field isolates. A field IBV strain designated as 2100/I was selected to compare virus neutralizing index (VNI) using H120 Massachusetts, pooled and negative control sera. The VNI of 2100/1 strain by using of pooled antiserum was 2.4 greater than those H120 Massachusetts antiserum indicating that this strain may antigenically different from H120 Massachusetts strain. Further studies are needed to characterize IBV isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embryonated chicken egg
  • infectious bronchitis virus
  • Virus isolation