جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان مورد بررسی قرارگرفته است. به منظور جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا 6 استخر پرورش ماهی انتخاب گردید. از هر استخر نمونه های ماهی (از انواع کپور‘ فیتوفاگ وآمور) و آب تهیه گردید. به دست آمده و قارچهای جدا شده مورد شناسایی قرار گرفتند. درمجموع 4 گونه قارچ توکسین زا شامل آسپرجیلوس فلاووس‘ آلترناریا‘ پنی سیلیوم و فوزاریوم از آب و سطح خارجی ماهی (پوست و آبشش) جدا گردیدندکه پنی سیلیوم با 41 درصد و آسپرجیلوس فلاووس با 2/6 درصد بیشترین وکمترین فراوانی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was carried out to indicate the toxigenic fungi of cyprinids and aquatic environment at fish farm in northern Iran. For the determination of toxigenic fungi infestation of three fish species (Common carp, Grass carp and Silver carp) samples were obtained from skin, gills and their ponds water. Four species of toxigenic fungi were isolated that included:
Aspergillus flavus (6.2%), Alternaria spp (33.8%), penicillium spp (4 1%) and Fusarium spp (19%). There was a significant correlation between the level of contamination of skin and gills among fish being studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinids
  • isolation
  • Toxigenic fungi