بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری

نویسندگان

چکیده

0این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان تالاب چغا خور استان چهار محال وبختیاری در طول 8 ماه متوالی از شهریور 77 تا اردیبهشت 78 صورت گرفته است. در این تحقیق آلودگی انگلی 160 قطعه ماهی شامل 8 گونه: کپور معمولی (Cyprinus carpio)‘ سیاه ماهی (Carassius auratus) ‘ شاه کولی (Chalcalburnus mossulenisis) ‘ماهی گورخری Aphanius) (vladykovi‘کپور نقره ای (Hypophthalmichthys) و کپور پوزه دار (Chondrostoma orientalis) بررسی شد . با بررسی بر این تعدادماهی ‘ 11 نوع انگل شما : داکتیلوژیروس لنکرانی Dactylogrus) (Lenckouani‘ داکتیلوژیروس اکستنسوس (Dactylogyrus extensus) ژیروداکتیلوس گونه نامشخص (Gyrodactylus.sp) دیپلوستوموم اسپاتاسئوم (Diplostomun spathaceum) آلوکرئیدیوم ایزوپورم (Allocreadium isoporum) ‘ ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (Ichthyophthirius multifilis) تریکودینا گونه های نامشخص (Trichodina.sp) میکسوبلوس (Myxobolus .sp) ‘لرنه آ (Lernea.sp) ‘رابدوکونا (Rhabdocona.sp) وآکانتوسفالورینکوئیدس کولودکوسکی (Acanthocphalorhynchoides. cholodkowskyi) شناسایی گردید. در بین ماهیان مورد بررسی 38/54 درصد دارای الودگی و 62/45 درصد آنها فاقد آلودگی بوده اند. کمترین میزان آلودگی درماهی آفانیوس (صفر درصد) و بیشترین آن درماهی کپور معمولی (88/31 درصد) مشاهده گردید. در اندامهای مختلف بیشترین آلودگی مربوط به پوست (27/58 درصد) و کمترین آن در چشم و کیسه صفرا هرکدام 72/0 درصد می باشد. بیشترین شدت آلودگی مربوط به انگل ایکتیوفتیریوس با میزان شیوع 81/33 درصد وکمترین آن مربوط به انگلهای لرنه آ. دیپلوستوموم و آلوکرئیدیوم هر کدام با میزان 72/0 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

the present study , aiming and identifying different of parasites of fishes in the lugon of choghakhor, chaharmahal va — Bakhtiari province, was done in a period of 8 months, continously from September 1998 up to May 1999. The study, aiming at identifying the ecto and endo parasites of fishes, was designed monthly. In the fish — studying done on a sample of 282 fishes. Eight specieses were identified. Cyprinus carpio Linnaeus 1758 — Capoeta damacina Heckel 1843 — Capoeta aculeata Heckel 1849 — Carassius auratus Ghalcalbumus mossulensis Heckel 1843 — Chondrostona orientalis Heckel 1849 — Hypophthalmichthys molitrix Valenciensses 1844 — Aphanius vladykovi Coad 1984. 36.5 per cent of total number of were Aphanivs vladykovi. Cyprinus carpio which weigh 178±89.40 gr with the length of 20.59±5.62 cm was the biggest and Aphanius weighing
3.69±1.11 gr with the length of 3.62±0.87cm the smallest. For identifying the parasites. 160 fishes come under examination and 11 different types of parasites including Dactylogyrus lenkorani Mikhalov, 1932 — Dactylogyrus extensus Muller and Vanclive 1932 — Gyrodactyus — sp — Diplostomum spathaceum Rudolphi 1819 — Allocreadium isoporum Looss 1894 — Ichthyophthirius moltifilis Fouquet 1876 — Trichodina. sp — Myxobolus. sp — Lemea. sp — Rhabdocona. sp — Acanthocephalorhynchoides cholodkowski Kosylew 1928 were known. 54.38 percent of the fllshes studied were infested in to one or more parasits and 45.62 percent didn’t have any parasits. The maximum prevalence was seen in Aban (8.13%) and the minimum in Bahman (4.38%). Aphanius vladykovi didn’t have any parasits and Cyprinus carpio had about (31. 88%) infestation. The main organ that the parasits identified from it was skin (58.27%) and the least amount in the eyes and gallbladder was observed (0.72%). The maximum amount of the infestation of parasits was Ichthyophthrius multifihis (33.81%) and in Lernea, Diplostomum spathaceum and Allocreadium were (0.72%) each.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaharmahal — va — Bakhtiari
  • fish
  • Iran
  • Lugan
  • Parasit