تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در شهریور 1379 جهت تعیین تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در جریان خون یک قلاده سگ در تبریز انجام گرفت. بدین منظور از یک قلاده سگ نگهبان که به طو رطبیعی آلوده به کرم قلب بود استفاده گردید. ابتدا در آزمایش نمونه های خون تازه و رنگ شده با استفاده از کلیدهای تشخیص ا زتعلق میکروفیلر به دیروفیلاریا ایمیتیس اطمینان حاصل شد. سپس به مدت سه شبانه روز هر ساعت یکبار و درمجموع 72 مرتبه از ورید دست خونگیری به عمل آمد ونمونه های خون توسط روش تکمیل شده نات آزمایش گردید و درهر نوبت تعداد میکروفیلر درهر سانتیمتر مکعب خون نشان داد که میکروفیلر در 24 ساعت شبانه روز در خون وجود دارد. ولی تعداد آن در خون از ساعت 11 صبح سیر صعودی طی کرده و در ساعت یک بعد از نیمه شب به حداکثر می رسد. (میانگین سه شمارش : 12798) سپس تعداد میکروفیلر تنزل یافته ودر ساعت 11 صبح به حداقل میزان می رسد. (میانگین سه شمارش : 6800) این روند نشان دهنده تناوب شبانه میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در جریان خون سگهای تبریز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was carried out to determine the periodicity of micrc1ilaria of Dirofilaria immitis in a dog naturally infectected with branol in every hours of 3 consecutive days (72 times). The blood samples were examined by using modified knott method. Although microfilaraemia was seen in 24 hours but a nocturnal trend of periodicity was observed for D. immitis. The highest number of microfilaria was seen at I AM. (12798) and the lowest at 11 AM. (6800). The mean number of microfilaria in day time (between 5 AM. to 20 PM in September) was 9027 comparing with 10825 at dark time of a day (20 PM. to 5 AM. in September) The latter results also confirmed the existance of a nocturnal periodicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dirofilaria immitis
  • Dog
  • Periodicity