جداسازی اگزوتوکسین A از سودوموناس آئروجینوزا

نویسندگان

چکیده

سودوموناس آئروجینوزا پاتوژن فرصت طلب و سومین عامل شایع عفونتهای بیمارستانی است.که می تواند باعث مرگ در بیماران مبتلا به سوختگیهای شدید‘ بیماریهای نئوپلاستیک وسیستیک فیبروزیس شود . این باکتری دارای چندین فاکتور ویرولانس می باشد. که مهمترین آنها اگزوتوکسین A است که با ADP ریبوزیله کردن فاکتور EF-2 از سنتز پروتئین سلولهای حساس میزبان ممانعت نموده و باعث مرگ سلولی می شود. در این بررسی از بیماران دارای سوختگی عفونی نمونه برداری انجام شد و پس از کشت بر روی محیط های تشخیصی ‘ افتراقی واختصاصی باکتری جدا شده و در محیط اختصاصی جهت تولید توکسین کشت داده شد. سپس با استفاده از روش SDS-PAGE اگزوتوکسین A در مقایسه با استاندارد شناسایی و با استفاده رسوبی انتخابی ‘ دیالیز‘ سانتریکون وکروماتوگرافی تبادل یونی اگزوتوکسین A تولید شده تخلیص و تغلیض گردید. با توجه به میزان شیوع واهمیت عفونتهای سودمونایی دربخشهای سوختگی ‘ اخیرا استفاده از روشهای ایمونولوژی همراه با درمان ضد میکروبی برای کنترل عفونت مورد توجه قرار گرفته و درمطالعات متعددی گزارش شده که ایمونیزاسیون فعال یا پاسیو علیه سودوموناس آئروجینوزا میزان مرگ را در اثر عفونتهای سیستماتیک کاهش می دهد . دراین بررسی اگزوتوکسین Aبه میزان کافی و با درجه خلوص بالا تولید گردید که ضمن استفاده در تحقیقات بعدی استفاده از روش خالص سازی فوق می تواند نیاز کشور را نیز از نظر این ماده برطرف سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Pseudomonas aeroginosa is an opportunistic human pathogen ranked as the third nosocomial infectious agent. It causes death in patients with severe burns, neoplasia and cystic fibrosis. The most important virulence factor associated to p.aeroginosa is exotoxin A wich by ADP ribosilation of EF2 inhibits host cell protein synthesis. recently passive and active immunization with exotoxin A combined with antibacterial therapy have significantly reduced the death rate caused by pseudomonal infection. For the immunization purposes, in this study, we selected a toxin producer strain of p.aeroginosa, culture it in liquid media and purified toxin using a combination of selective precipitation and ion exchange chromatography methods. Highly pure toxin was obtained in this study showed the same molecular weight and biological activities when compared with standard toxin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exotoxin
  • Pseudomonas aeroginosa
  • Purification.