مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد

نویسندگان

چکیده

با توجه به محدودیت قابلیت نگهداری گوشت تازه دردمای بالای صفر درجه سانتیگراد واهمیت حفظ کیفیت آن تا هنگام مصرف‘ محققین به دنبال روشهایی هستند که ضمن افزایش زمان نگهداری‘ بتوانند گوشت را به صورت تازه و سرد و با حفظ کیفیت خوراکی مطلوب به دست مصرف کننده برسانند. یکی از مهمترین روشها در این زمینه‘ بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده می باشد. که دربرخی از کشورهای خارجی تحقیقات زیادی در این رابطه ویژه بر روی گوشت قرمز انجام داده اند. لیکن در رابطه با بسته بندی گوشت طیور بالاخص گوشت نیمچه های گوشتی در اتمسفر اصلاح شده کارهای تحقیقاتی کمتری به چشم می خودر . بخصوص آنکه در کشور ما بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در صنایع گوشت و فراورده های آن تا به حال به کار گرفته نشده واکثر تولید کنندگان تنها ا زبسته بندی بسیار ابتدایی به منظور بسته بندی گوشت تازه استفاده می کنند. در این تحقیق‘ تاثیر 4 روش بسته بندی معمولی واستفاده از سه نوع اتمسفر اصلاح شده شامل (%50N2+%50CO2,%60N2+%40CO2,%80N2+%20CO2) برروی زمان نگهداری گوشت تازه و سرد نیمچه های گوشتی موردمقایسه قرار گرفتند. نمونه های گوشت سینه با چهار روش فوق بسته بندی و در سردخانه با دمای 3 درجه سانتیگراد نگهداری شد. از روز سوم تا روز بیست و یکم‘ به فاصله هر سه روز یکبار‘ نمونه ها از سردخانه خارج شده و آزمونهای شیمیایی (TVN,PH) ومیکروبی (شمارش کلی میکروبی ‘شمارش کلیفرم وشمارش کلی باکتریهای بی هوازی) روی آنها صورت پذیرفت .نمونه شاهد نیز بلافاصله پس از ذبح ‘موردآزمونهای فوق قرارگرفت.نتایج کلی به دست آمده نشان دادند که در طول دوره نگهداری مقدار TVN,PH ‘شمارش کلی میکروبی وتعداد کلیفرم گوشت به ترتیب دربسته بندیهای %50N2+%50CO2,%60N2+%40CO2,%80N2+%20CO2
ومعمولی کاهش داشته است. (05/0>p) درنهایت قابلیت نگهداری گوشت نیمچه ها دردمای 3 درجه سانتیگراد در بسته بندی معمولی تا 6 روز ‘ دربسته بندی %80N2+%20CO تا 9 روز و دربسته بندیهای %50N2+%50CO2,%60N2+%40CO2 تا 15 روز برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

With concerning to limitation of storing fresh meat at above OCO without los of its keeping quality, many researchers are looking for methods to extend the shelf life of fresh meat with desirable quality In this regard modified atmosphere packaging (MAP) is one of the most important methods, so many studies have been carried out on this subject specially about red meat in many countries, On the other hand, MAP has not been common in meat industries of Iran so many producers take in to account of simple packaging as a method of storage. In this study, in order to compare the effects of 4 packaging methods (normal packaging and 3 kinds of MAP consist of N2 %80 + Co2 %20, N2 %60 + Co2 %40, N2 %50 + Co2 %S0) on the shelf life of fresh chilled broiler meat, breast meat samples were packaged by four methods and kept at 3C0 and then taken out from ard to 21 St day of storage period with 3 days intervals and there after were examined by chemical (pH, TVN) and microbial tests (total count, coli form count and total anaerobe count). Also, control samples were to be examined by the tests immediately after removing from carcass. The obtained results indicated that amounts of pH, TVN, total count and coli form count have been increased in N2 %S0 + Co2 %50, N2 O/O + Co2 %40, N2 %80 + Co2 %20 and normal packaging respectively (P<0.0S). Meanwhile, total anaerobe count has been decreased in N2 %80 + Co2 %20, N2 %60 + Co2 %40, N2 %50 + Co2 %50 and normal packaging respectively (P < 0.05), The final results were as follow: the shelf live of broiler meat in normal packaging, N2 %80 + Co2 %20, N2 o,/o + Co2 %4o and, N2 %S0 + Co2 %40 were 6,9,15 and 15 days respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler meat
  • Modified Atmosphere packaging
  • Shelf life