اثرات کشندگی وناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین درجنین تخم مرغ

نویسنده

چکیده

بررسی اثر مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین به نسبت 80 به 20 در جنین تخم مرغ در دانشگاه ارومیه ودر سال 1378 انجام گرفت. در تعیین اثرات کشندگی ‘ جنین تخم مرغهای نطفه دار در مراحل اولیه رشدی درمعرض غلظتهای .‘ 2‘20‘200‘ 2000‘ 3000 میکرولیتر مخلوط این ترکیبات قرا رگرفتند . متوسط دز کشنده این مخلوط برای 50 درصد تخم مرغها (LD50) به میزان 5/77 میکروگرم برهر تخم مرغ برآورد گردید. اثرات ناهنجاریزایی مرفولوژیکی دزهای 0‘13/2‘37/5‘34‘85 میکروگرم مخلوط فوق تعیین شد. علایم قابل مشاهده ناهنجاریزایی مرفولوژیکی کامل بسته نشدن حفره شکمی و بد شکلی منقار بود. نتایج نشان دادندکه تزریق مخلوط اسکوپولامین وهیوسیامین به تخم مرغ می تواند باعث تلفات جنین ونیز ایجاد ناهنجاری مرفولوژیکی در آن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effect of a mixture of scopolamine and hyoscyamine (80 20) on developing chick embryos was investigated at Urmia University in 1999. To determine the lethal effects, chick embryos were exposed at the early stage of development to six concentration levels of the mixture (0, 2, 20, 200, 2000 and 3000 ug / egg). The estimated LD50 value was 77.5 ug / egg. The morphological teratogenic effects. of 2, 2.13, 5.37, 34 and 85 jig/egg of this mixture were determined. The major morphological teratogenic effects observed were gastroschisis and malformed neck. These results revealed that mixture of scopolamine and hyoscyamine has lethal and teratogenic effects when injected in to the yolk sac of developing chick embryos.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkaloid
  • chick embryo
  • Datura
  • Teratogenicity
  • Toxicity