بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

بیماری اسهال ویروسی گاوان/ بیماری مخاطی دو چهره بالینی ‘ پاتولوژیک و اپیدمیولوژیک متفاوت ناشی از ابتلای گاو به ویروس BVDمی باشند. که به بروز عوامل مختلفی از قبیل‘ سقط جنین ‘ ناهنجاریهای مادرزادی ‘ تاخیر رشد‘ اسهال وایجاد زمینه برای ابتلا به بیماریهای تنفسی و نهایتا اشکال حاد وکشنده بالینی درگاوها منجر می گردند. بیماری BVD-MD یکی از شایعترین بیماریهای ویروسی جمعیت گاوها و جزو معضلات صنعت گاوداری درجهان به شمار می رود. این تحقیق با هدف تعیین میزان شیوع آلودگی و میزان تداخل متغیرهایی از قبیل سن‘ جنس‘ مدیریت دامپروری و سایر فاکتورها درمیزان شیوع این بیماری در فاصله زمانی بهار 1377 تا زمستان1378 بر روی 1357 نمونه سرمی تهیه شده ا زشهرستانهای مختلف استان چهار محال وبختیاری به روش آزمون خنثی سازی سرم (SN)با استفاده از سویه استاندارد NADL از ویروس BVD انجام گرفت. میزان شیوع آلودگی در شهرستان شهر کرد 66/15 درصد و درشهرستان بروجن 29/32 درصد و درشهرستا فارسان 88/27 درصد و درشهرستان لردگان 77/37 درصد و در شهرستان اردل 98/14 درصد و درکل استان چهار محال وبختیاری 36/23 درصد به دست آمد. در بین گروههای سنی ‘ گروه سنی 1-0 سال کمترین میزان آلودگی (5/12 درصد) را نشان دادند. به طوری که با افزایش سن میزان آلودگی افزایش می یابد. در بین فصول مختلف سال کمترین آلودگی د رفصل بهار با 24/12 درصد و بیشترین آلودگی در فصل پاییز با 54/26 درصد محاسبه گردید. میزان آلودگی درگاوهایی که در گاوداریهای تحت نظارت دکتر دامپزشک به عنوان مدیر بهداشتی بودند 19/16 درصد وموارد عدم حضور دامپزشک ناظر 57/29 درصد برآورد گردید. 62/20 درصد گاوهایی که سابقه واکسیناسیون منظم داشتند واجدعیار پادتنی ضد ویروس BVD بودند. درحالی که میزان آلودگی درگاوهای فاقد برنامه منظم واکسیناسیون 05/34 درصد آلودگی درگاوهای فاقد برنامه منظم واکسیناسیو ن 05/34 درصد آلودگی را ازخود نشان دادند. میزان آلودگی درگاوهای نر 17/19 درصد و در گاوهای ماده 59/23 درصد ومیزان آلودگی درگاوهایی که در مجاورت با گوسفند نگهداری می شدند 83/37 درصد و در گاوهایی که سابقه مجاورت با گوسفند را نداشتند 98/16 درصد بود.میزان آلودگی درگاوهایی که دارای سابقه سقط جنین بودند 26/29 درصد و درگاوهایی که تاکنون سقط نداشتند 41/23 درصد برآورد گردید. تجزیه وتحلیل آماری یافته های حاصل‘ نشانگرعدم وجود اختلاف معنی دار بین آلودگی به ویروس با جنس‘ محل شهرستان ‘ سابقه سقط جنین و حضور یا عدم حضور دکتر دامپزشک در دامپروری ‘ سابقه واکسیناسیون منظم به عنوان یکی از شاخصهای مدیریت بهداشتی دردامپروری ووجود اختلاف معنی دار بین آلودگی به ویروس BVD با نگهداری توام گوسفند درکنا ر گاوها وهمچنین افزایش آلودگی به موازات افزایش سن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the most important reasons of the abortion and congenital malformation in newborn calves is BVDV infections considering the infection profusion at all over the world, it causes (leads to) many economic losses in cattle husbandry industry . The most important purposes of this research were to determine the rate of infection publicity and variant interference rate such as age, sex, health management and other environmental factors. In this research we tested 1357 serum samples Chahra Mahal were taken from different township of Caharmahal Bakhtiary province in Iran. All of those samples were tested in serum neutralization test (SN) by using the NADL strain of BVD virus. Infection rate in Shahrecord was 15.66%, in Brujen, it was 32.29%, in Farsan 27.88%, in Lordeghan 37.77% and in Ardel township was 14.98. The rate of whole province was 23.36%. Comparison between age groups showed that there was the lowest infection rate in 0-1 years old 12.5% and the cows had more than 8 years old had the most infection rate 47.36%. This means that increasing in age causes .the increase in rate of infection. There is the least infection rate (12.24%) in spring and the most infection rate (26.54%) in autumn. If the herds had veterinary inspection, this rate will be 16.19% and if they hadn’t, the rate were 29.57%. The infection rate in cows which had regular vaccination programme were 20.62%, and those didn’t have a regular vaccination programme were infected about 34.05% and the infection in males were 19.17% and in females 23.59%. On the other hand, infection rate about cows keeped with sheep together was 37.83% and cows separated from sheep have infection about 16.98%. The infection rate in cows which had abortion were 29.26% and those who had not abortion were 23.4 1%. Statistic analysis of these data shown that there was a significant difference between, increasing of age and keeping cows and sheep together and BVDV infection with there wasn’t any significant differenc between BVDV infection with veterinary inspection, vaccination, sex and health management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine Viral Diarrhea
  • Chahar Mahal Bakhtiary
  • Iran
  • serology
  • serum neutralization