مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

دویست و بیست و پنج قطعه جوجه گوشتی یکروزه نراز نژاد آرین به صورت تصادفی به سه گروه مساوری تقسیم شدند. به طوری که هر گروه مشتمل بر سه زیر گروه 25 قطعه ای بود.جوجه های یک گروه به عنوان گروه شاهد‘ با جیره غذایی فاقد هر گونه کوکسیدیواستات تغذیه شدند . برای پیشگیری از وقوع کوکسیدیوز‘ جوجه های گروه دوم درتمام طول دوره آزمایش با جیره غذایی حاوی 200 ppm دیکلازوریل تغذیه شده (گروه شیمی درمانی) وجوجه های گروه سوم ضمن دریافت جیره غذایی فاقد کوکسیدیواستات‘ در سن سه روزگی و از راه آشامیدنی ‘ به وسیله واکسن ایراکوک (حاوی مخلوطی از چهارگونه ایمریا تنلا ‘ ایمریا نکاتریکس‘ ایمریا آسروولینا و ایمریا ماگزیما) درمقابل این بیماری‘ واکسینه شدند. جوجه های هر سه گروه در طی هفته چهارم و از راه دهانی با مخلوطی از ااسیست های چهارگونه ایمریای موجود در واکسن ‘ مورد چالش قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دادند که درتمام روزهای بعد از چالش ‘ تعداد السیست ها در هر گرم مدفوع (OPG) . درگروه شاهد به طوری معنی داری بیشتر از گروههای واکسینه شده وشیمی درمانی بود.(05/0 >P) ولی بین دو گروه واکسینه شده وشیمی درمانی اختلاف معنی داری از نظر میزان (OPG) وجود نداشت. (05/0 >P) در پایان سن 21 روزگی ‘ میانگین وزن بدن و غذای دریافتی در جوجه های گروه تغذیه شده با جیره غذایی حاوی دیکلازوریل (گروه شیمی درمانی) به طور معنی داری بیشتراز گروههای شاهد و واکسینه شده بود(05/0 >P) اختلاف بین سه گروه آزمایشی از نظر ضریب تبدیل غذایی در سن 21 روزگی معنی دار نبود. (05/0 >P) استفاده از داروی دیکلازوریل همراه با جیره غذایی و یا واکسینه نمودن جوجه ها‘ سبب افزایش معنی داروزن بدن ‘ میزان مصرف غذایی و یا واکسینه نمودن جوجه ها‘ سبب افزایش معنی دار وزن بدن‘ میزان مصرف غذا‘ وبهبود ضریب تبدیل غذایی (05/0 >P) درمقایسه با گروه شاهد. در سنین 42 و 49 روزگی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

An experiment was conducted to compare the effects of anticoccidial drugs with an attenuated vaccine (IracocTM) in control of coccidiosis, body weight and feed efficiency of male broiler chicks. Two hundred and twenty five day-old male broiler chicks were randomly divided into three treatment groups, each groups contained three replicates. Each repliate allocated in separated floor pen using deep litter system. Treatment one fed with a ration supplemented 200 ppm Diclazuril, treatment two received Iracoc vaccine through drinking water at third day of life. The vaccine was included four precocious lines covering the four pathogenic species of Eimeria (E. acervulina, E. maxima, E. necatrix and E. tenella). Treatment three did not received any anti-coccidial supplements or vaccines, as a control. Chickens in all of the treatments were challenged orally by a mixture of oocystes of four mentioned pathogenic species of Eimeria at the end of third weeks of age. Flock was monitored for signs of disease and mortality. Fecal samples were collected and assessed for oocystes content. Body weight (BW), feed intake (Fl) and feed conversion ratio (FCR) were determined by the end of third, sixth and seventh weeks of age. Results showed that the number of oocystes per gram of feces (OPG) in control group was significantly more than two other groups (P<0.05), throughout the post-infection days, but there were no significant differences between vaccinated and anti-coccidial supplemented groups (p significant differences among all of the treatments (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler performance
  • coccidiosis
  • Diclazuril
  • Iracoc vaccine