مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک

نویسندگان

چکیده

کلسیم یکی از عناصر اصلی بدن است . کاهش کلسیم خون درگاو به دنبال بروز تب شیر یا گرسنگی و بی اشتهایی به مدت طولانی مشاهده می شود. و بدین جهت داروهای حاوی کلسیم به فراوانی در درمان گاوهای زمینگیر یا بی اشتها تجویز می گردد. از طرف دیگر افزایش عیار سرمی کلسیم بیش از حد طبیعی آن و بویژه افزایش ناگهانی برای قلب سمی است. تغییرات عیار کلسیم خون موجب دیس ریتمهای قلبی می گردد. تعداد 10 راس گاو نژاد هلشتاین در محدوده سنی بین 7-4 سال تحت مطالعه قرار گرفتند . دمای بدن‘ تعداد ضربان قلب و الکتروکاردیوگرام ثبت شده و سپس ا زمحلولهای کلسیم تجارتی به میزان 500-100 میلی متر تزریق گردید. آنگاه مجددا دمای بدن ‘ ضربان قلب و الکتروکاردیوگرام ثبت شد. الکتروکاردیوگرام در اشتقاق قاعده ای – راسی اخذ شد.همچنین مقادیر کلسیم سرم با روش اسپکتروفتومتری تعیین شد. در این مطالعه پس از تزریق کلسیم ‘ تغییر در دامنه موج T و QRS ‘ طولانی شدن R.R کوتاه شدن فاصله QT بلوک درجه یک AV وضربان زود رس بطنی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Calcium is one of the most important elements of the body. Milk fever, downer’s cow syndrome and anorexia are due to hypocalcemia, on the other hand increased serum calcium induces cardiac disrrythmias. Ten 4-7 years old holstein cows were used. Body temprature, heart rate and ECG were taken. Then commercial 40% calcium solution (100 — 500 ml) were injected, I.V. After injections (as shown on the table), body tempreture, heartrate and ECG were taken. The standard lead was base — apex. Serum calcium rate with spectrophotometry was determines. After injection of calcium, duration of T an QRS waves were variable. R-R interval and QT segment were prolonged and shortened respectively. Firs degree A — V block and ventricular premature beats were also observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cows
  • electrocardiography
  • Hypercalcemia