ارزیابی اثرات بی دردی ‘ آرام بخشی و قلبی ریوی تزریق اپی دورال رو میفیدین در اسب

نویسنده

چکیده

برای بررسی اثرات بی حس کنندگی و آرام بخشی تزریق اپی دورال رومیفیدین تعداد 10 راس اسب با سن بین 6 تا 12 سال ووزن بین 250 تا 350 کیلوگرم در نظر گرفته شد. در بررسی ومحاسبه میزان دوز رومیفیدین 80 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن انتخاب و به وسیله سرم فیزیولوژی به حجم 8 سی سی رسانده شده و این میزان در فضای اپی دورال بین مهره های اول و دوم دمی تزریق گردید. برخی ا زعلایم حیاتی حیوان همچون درجه حرارت‘ تعداد تنفس و ضربان قلب از تزریق دارو و در دقایق10‘20‘30 و 60 پس از تزریق مورد اندازه گیری واقع و ثبت گردید. وسعت ومیزان بی حسی احتمالی از تحریک فرو بردن یک سوزن نازک در نواحی مختلف مقعد‘ پرینه‘ واژن‘ کپل و پهلوها و واکنش و عکس العمل حیوان ثبت گردید. کلیه اطلاعات به دست آمده به وسیله آزمون t و با 05/0>P مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. انجام این تزریق باعث ایجاد حالت آرام بخشی نسبی درتمام بدن گردید. پایین آمدن سر وشل شدن پلک بالا و لب پایین نیز مشاهده گردید . پایین آمدن سر وشل شدن پلک بالا و لب پایین نیز مشاهده گردید. ولی درتمام طول یک ساعت مدت آزمایش هیچ گونه بی حسی در ناحیه خلفی مشاهده نگردید. حیوان به تمامی تحریکات نیش سوزن با حرکات دم وقسمت خلفی و انقباض عضلات ناحیه وگاهی لگد زدن پاسخ می داد. تزریق این دارو سبب کاهش ضربان قلب و تعداد تنفس گردید. ضربان قلب قبل از آزمایش 6/2±4/39 بودکه 10 دقیقه پس از تزریق به 5/1±32 رسید و این کاهش با 05/0>P معنی دار بود. تعداد تنفس نیز ا±5/10 به 8/0 ±7/8 پس از 10 دقیقه رسید و این مقدار نیز با (05/0>P) معنی دار می باشد. اثر دارو بر روی دمای بدن معنی دار نبوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رومیفیدین به میزان 80 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در تزریق اپی دورال بی حسی مناسبی را در قسمت خلفی ایجاد نمی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the analgesic and cardiorespiratory effects of epidurally administered romifidine in the horse. Ten healthy adult mixed breed horses 6-12 years of age, weighing 250-350 kg were used in this study. Romifidime at the dose of 80 µg/Kg diluted with normal saline and adjusted to 8 ml, was injected in first intercoccygeal epidural space. Heart rate, respiratory rate and rectal temperature were recorded before injection and 10, 20,30 and 60 minutes after injection. Analgesia was assessed with pin prick in the tail and perineal region. Data were analyzed using paired Student (t) test and P<0.05 was considered significant. In this study romifidine did not show good analgesia in, 9 (out of 10) horses. Only I horse represented mild analgesia and relaxation of the tail, but analgesia was not sufficient to perform surgery. Systemic sedative effects of romifidine occurred at 10-45 minutes by drooping of the lower lip and leaning the head to the stock. The heart rate decreased significantly (32±1.5 mean + SE, P<0.05) compared to baseline (39.4±2.6) at 10 minutes and later. The respiratory rate was also reduced significantly after 10 minutes (8.7±0.8; mean ± SE, P<0.05). No significant change was observed in rectal temperature. Although there is much evidences about the usefulness of epidural administration of alpha 2 agonists the results of this study showed that epidural injection of romifidine with the dose of 80 µg/Kg could not provide surgical analgesia of the caudoperineal region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alpha 2 agonists
  • Caudal
  • Epidural
  • Horse
  • Romifidine