اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی

نویسندگان

چکیده

هدف:مطالعه اثر افزودن چربی از منابع متفاوت به جیره گشتن افزایی برنرخ تخمکگذاری و بازده تولید مثل میش ها ی زندی
طرح: بلوک کامل تصادفی (وزن بدن به عنوان بلوک)
روش: تقسیم میشها به چهارگروه آزمایشی بر اساس جیره غذایی ‘ جیره ها عبارت بودند از : 1- جیره بدون چربی مکمل2- جیره حاوی 5/4 درصد نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب از منشاء روغن سویا4- جیره حاوی 25/2 درصد نمک های کلسیمی اسیدهای چرب از منشاء روغن سویا . لاپاراسکوپی در مرحله دی استروس وشمارش جسم زردها (به عنوان شاخص نرخ تخمکگذاری) و فولیکولهای درت تر از 3 میلیمتر روی هر دو تخمدان . ثبت تعداد‘ جنس و وزن تولد بره ها درهنگام زایمان
تجزیه وتحلیل آماری : تجزیه واریانس داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و بارویه GLM
نتایج: نرخ تخمکگذاری در گروه 3 به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود. مجموع فولیکولهای درشت تر از 3 میلیمتر روی دو تخمدان درگروه 2 به طور معنی داری کمتر از سایر گروه ها بود. نرخ آبستنی در اولین فحلی ‘ مجموع دو ومجموع سه فحلی اول پس از قوچ اندازی درگروه 3 نسبت به گروههای دیگر به طور معنی داری بیشتر بود. همچنین نرخ آبستنی در اولین فحلی و مجموع دوفحلی اول پس از قوچ اندازی در گروه های 2 و 4 نسبت به گروه 1 به طور معنی داری بیشتر بود. بیشترین نرخ بره زایی و تولید بره به ازای هر راس میش ناشی از هر سه دوره فحلی پس از قوچ انداری مربو ط به گروه 3 وکمترین آنها مربوط به گروه 1 بود. نرخ و قلوزایی ناشی از اولین فحلی پس از قوچ اندازی درگروه 3 نسبت به سایر گروه ها و در گروه های 2و4 نسبت به گروه 1 به طور معنی داری بیشتر بود. نرخ دوقلوزایی ناشی از مجموع دوفحلی اول پس از قوچ اندازی درگروه های 3و4 نسبت به گروه 1 به طور معنی اری بیشتر بود.
نتیجه گیری : به طورکلی می توان گفت افزودن چربی به ویژه از منابع غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع (گیاهی) به جیره گشن افزایی برنرخ تخمکگذاری و بازده تولید مثل میشها اثر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the effects of adding of different supplemental fats to flushing diet on reproductive parameters in Iranian Zandi fat-tailed ewes.
Design: Randomized complete block.
Animals: Fifty two Six -year-old Zandi ewes.
Procedure: Four experimental diets: without supplemental fat(1), containing 4.5% calcium salts of fatty acids from tallow(2), containing 4.5% calcium salts of fatty acids from soybean oil(3) and containing 2.25% calcium salts of fatty acids from tallow plus 2.25% calcium salts of fatty acids from soybean oil(4) were tested. After laparoscopy, follicles (3 mm diameter) and corpus luteums (CL) on both ovaries were counted. Number of CLs were designated as ovulation rate (OR) index. At lambing number, weight and sex of lambs and lambing date of ewes were recorded.
Statistical analysis: Analysis of variance was done by general linear model procedure of the SAS.
Results: OR in group 3 was higher than the other ones (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ewe
  • fat
  • flushing
  • Ovulation rate
  • reproduction performance