دوره و شماره: دوره 61، شماره 2 - شماره پیاپی 1298، تابستان 1385، صفحه 100-200 (243 غیر قابل نمایش) 
1. اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی

حسن صادقی پناه؛ دکتر احمد زارع شحنه؛ دکتر علی نیکخواه؛ دکتر امیر نیاسری نسلجی


4. گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکترحسین نورانی


6. مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی

دکتر منوچهر عالی مهر؛ دکتر محمد طباطبایی؛ دکتر امین ممقانی


8. گزارش بروزیک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد

دکتر غلامرضا رزمی؛ دکتر محمد رضا باسامی؛ دکتر محسن ملکی


11. بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان

دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر محمدرضا خلیلی؛ دکتر بهنام مشگی


12. گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان

دکتر محمد حسن رادفر؛ دکترعبدالعلی ابراهیمی میمند؛ دکتر احمد شریفی پاقلعه


13. مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی

دکترسید مصطفی رضوی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر رضا شهریاری؛ دکتر آزاده ابراهیمی


14. اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد

صفحه 101-199

دکتر برهان شکراللهی؛ دکتر آرمین توحیدی؛ دکترهمایون خزعلی؛ مهدی ژندی


15. بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش

دکتر علی سوخته زاری؛ دکتر مهدی وجگانی؛ دکتر امیر نیاسری نسلجی