دوره و شماره: دوره 61، شماره 2 - شماره پیاپی 1298، مرداد 1385، صفحه 100-200 (243 غیر قابل نمایش) 
اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی

حسن صادقی پناه؛ دکتر احمد زارع شحنه؛ دکتر علی نیکخواه؛ دکتر امیر نیاسری نسلجی


گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکترحسین نورانی


مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی

دکتر منوچهر عالی مهر؛ دکتر محمد طباطبایی؛ دکتر امین ممقانی


گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان

دکتر محمد حسن رادفر؛ دکترعبدالعلی ابراهیمی میمند؛ دکتر احمد شریفی پاقلعه


مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی

دکترسید مصطفی رضوی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر رضا شهریاری؛ دکتر آزاده ابراهیمی