جداسازی و شناسایی باکتریهای گرم مثبت هوازی و بی هوازی اختیاری درتخم مرغهای قابل جوجه کشی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی میزان آلودگی باکتریهای گرم مثبت هوازی و بی هوازی اختیاری و شناسایی آنها در تخم مرغهای قابل جوجه کشی
طرح: مطالعه آینده نگر طولی
حیوانات: 120 عدد تخم مرغ قابل جوجه کشی و 30 قطعه جوجه یک روزه گوشتی
روش: الف) نمونه گیری از تخم مرغهای قابل جوجه کشی وجوجه یک روزه گوشتی در یک روزه در 5مرحله مختلف شامل بلافاصله بعد از تخمگذاری ‘قبل از ضدعفونی ‘ بعد از ضدعفونی ‘ قبل از انتقال ازستر به هچر و جوجه های یکروزه ب) کشت‘ جداسازی و شناسایی باکتری های گرم مثبت هوازی و بی هوازی اختیاری در پوسته‘ زرد تخم مرغ وکیسه زرده.
تجزیه وتحلیل آماری: آزمون فیشر.
نتایج: میزان آلودگی پوسته در مرحله بلافاصله بعد از تخم گذاری 66/96 درصد‘ قبل از ضدعفونی 100 درصد‘ درمرحله بعد از ضدعفونی 100 درصد ‘ درمرحله چهارم 90 درصد ومیزان آلودگی زرده درمرحله بعد از ضدعفونی 3/3 درصد و در بقیه مراحل منفی ومیزان آلودگی کیسه زرده جوجه یک روزه 6/6 درصد بود. از پوسته گونه های مختلف باسیلوس و استافیلوکوکوس جدا گردید که فراوانی باکتری باسیلوس پلی میکزا 4/7 درصد ‘ باسیلوس کوآگلنس 5/2 درصد باکتری استافیلوکوکوس ارئوس 8/5 درصد و استافیلوکوکوس ساپروفیتیوکوس 10 درصد بود .فراوانی استافیلوکوکوس ساپروفیتیوکوس در زرده و کیسه زرده به ترتیب 3/3 درصد و6/6 درصد بود.
نتیجه گیری: منشاء آلودگی باکتریایی زرده و ایجاد عفونت کیسه زرده ‘ آلودگی پوسته تخم مرغ می باشد. درروی آماری با استفاده از تست فیشر اختلاف معنی داری درمیزان آلودگی درمراحل مختلف وجود نداشت. لذا وجود آلودگی در مراحل مختلف نمایانگر این است که روشهای معمول جمع آوری ‘ پاکسازی و ضدعفونی تخم مرغهای قابل جوجه کشی تاثیر چندانی درکاهش میزان آلودگی نداشته و باکتری می تواند در طی دوره انکوباسیون وارد زرده تخم مرغ شده وسبب ایجاد عفونت کیسه زرده در جوجه ها و تلفات در روزهای اولیه پرورش شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To detect and isolate the Gram-positive aerobic and facultative -anaerobic bacteria in hatching eggs.
Design: Prospective longitudinal study.
Animals: One hundred and twenty eggs from the broiler breeder stock and hatchery and 30 new-hatched chicks.
Procedure: Bacteriological studies were done in five different developing stages: immediately after laying, before and after disinfecting, before moving from setter to hatcher and from new hatched chicks. Furthermore, two different samples were taken from the shell and the yolk of each egg. Eggs were washed with Nutrient-Broth Media, stored in 37CC for 24 hours and finally transferred to blood agar containing potassium telorite. Yolk samples were directly transferred to blood agar containing potassium telorite. This process was repeated similarly for those samples from yolk sac of 18-day-old embryos and newborn chicks.
Statistical analysis: Exact fisher test.
Results: The contamination rate of eggshells in different stages were 96.66%, 100%, 100% and 90% ,respectively. Bacillus cereus, B. subtilis, B. polymixa and B. coagulans were isolated in 44.15%, 64.16%, 7.4% and 2.5% of cases, respectively. Staphylococcus aureus and S. saprophytic us were isolated from one yolk (3.3%) and tow yolk sacs (6.6%). Any bacteria was isolated from yolk sac of 18 - day- old embryos.
Clinical implications: The source of such contamination is mostly related to eggshells. In spite of routine managing programs in breeder stocks (such as selection, cleaning, and disinfection of eggs) it dose not effect to reduce Gram positive bacteria on egg shells and contamination of eggs in setter.Hence, yolk sac infection occurs and causes mortality in chicks. J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 61,2:115-118,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gram-positive bacteria
  • Hatchery
  • hatching egg