ازدیاد وتکثیر ژن invA سالمونلا به وسیله PCR بعنوان یک روش تشخیصی این باکتریها

نویسندگان

چکیده

هدف: تعیین ژن تهاجم سالمونلاها با روش PCR
طرح: مطالعه آزمایشگاهی
روش: تعداد 60 نمونه سالمونلای جداشده از منابع مختلف انسانی و دامی ابتدا با آزمایشات بیوشیمیایی‘ مورد تایید قرار گرفتند . و سپس گروه سرمی این نمونه ها به وسیله آنتی سرم های پلی والان ومونو والان تشخیص معین گردید. برای استخراج DNA آنها از روش جوشاندن استفاده گردید. از دو پرایمر اختصاصی S139 و S141 مطابق برنامه خاصی برای تکثیر ژن invA استفاده گردید. و سپس محصول PCR به وسیله الکتروفورز روی ژل آگارز 2/1 درصدمورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: تمام شصت نمونه سالمونلا در آزمایش PCR از نظر ژن invA مثبت شدند. و باند 284 بازنوکلئوتیدی مربوط به ژن فوق را ایجاد کردند. که معادل باند ایجاد شده در مورد شاهدهای مثبت (سویه استاندارد سالمونلا) و باند مشخص مارکر DNA بود.
نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده این روش برای تشخیص سالمونلاها‘ روش بسیار موثرومناسبی است به طوریکه می توان درکمتر از 12 ساعت در مورد نمونه های مشکوک به سالمونلا اظهارنظر نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To Detect invA gene in Salmonella serotypes byPCR.
Samples: Sixty Salmonella strains were isolated from animals and human sources.
Procedure: In this research, 60 isolated Salmonella from animals and human were tested by biochemical tests (such as carbohydrate utilization and urease) and then were serogrouped by Salmonella 0 antisera.The DNA of isolated Salmonella were extracted by Holmes and Quigley method. Two primers (St139 and 5t141) and PCR reagents were used for amplication of invA gene. PCR reaction was carried out in Master cycler. The PCR products were loaded into 1.2% agarose gel and electrophoresed for 60 minutes at 120 V.
Results: All isolates showed biochemical properties of Salmonellae. In PCR assay, target gene (invA gene) with 284bp size were observed in all of strains, which is corresponded with size of positive control and DNA marker. So in this survey all strains had invA gene.
Conclution: Acorrding to the results of this study PCR method based on invA gene is useful for rapid identification of Salmonella serotypes. J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 61,2:195-199,2006

کلیدواژه‌ها [English]

  • invA gene
  • PRC
  • Salmonella