مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین ارتباط میان پارازیتمی و برخی از پارامترهای هماتولوژیک در سگهای آلوده به تریپانوزوما اوانسی (آلودگی تجربی)
طرح: مطالعه تجربی
حیوانات: پنج قلاده سگ هشت ماهه از نژاد مخلوط ایرانی با میانگین وزنی 15 کیلوگرم
روش کار: تهیه نمونه خون و سرم‘ چهاربار پیش از آلودگی (به عنوان شاهد) ‘ آلوده کردن سگها با تزریق داخل وریدی 105*2 تریپانوزوما اوانسی‘ تهیه نمونه خون وسرم بطور روزانه برای ده روز پس از آلودگی واندازه گیری مقادیر پارازیتمی ‘ پارامترهای هماتولوژیک شامل هماتوکریت (PVC) ‘هموگلوبین (Hb) ‘ تعداد گلبولهای قرمز (RBC) ‘میانگین حجم گلبولی (MCV) ‘ میانگین غلظت هموگلوبین گلبولی دهیدروژناز (LDH) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد که هر چه میزان پارازیتمی افزایش یابد تعداد گلبولهای قرمز (r=-0/8) PCV (r=-0/8) وفعالیت آنزیم SOD (7r=-0/8) کاهش ومیزان شکنندگی گلبولی (r=+0/87) افزایش می یابد.
نتایج همچنین نشان داد که بین PVC و فعالیت آنزیم SOD(r=+0/96) ‘ تعداد گلبولهای قرمز و SOD (r=+0/96) ‘ تعدادگلبولهای قرمز و SOD (r=+0/96) همبستگی مثبت وجود دارد. همبستگی منفی بین PCV و MCF ( 5 r=-0/9) هموگلوبین و MCF (r=-0/96) وتعداد گلبولهای قرمز و MCF (r=-0/96) به دست آمد.(01/0>P)
نتیجه گیری : با توجه به نتایج مطالعه حاضر‘ بنظر می رسد که در خلال تریپانوزومیازیس ‘ کاهش فعالیت آنزیم SOD موجب حساس شدن گلبولهای قرمز شده و احتمالا این سلولها بوسیله عامل اکسیداسیون درخارج از عروق خونی تخریب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • hemolysis
  • parasitemia
  • Trypanosoma evansi