دوره و شماره: دوره 61، شماره 1 - شماره پیاپی 822096، فروردین 1385، صفحه 1-99 (242 مجله تحقیقات دامپزشکی) 
مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو

صفحه 33-38

پروانه خضرائی نیا؛ محمد جواد قراگوزلو؛ سعید نظیفی؛ جمال نجفی؛ محمد حسنی طباطبایی؛ پرستو یوسفی


مقایسه اثر دیمینازین و ایمیدو کارب دی پروپیونات در درمان گوسفندان آلوده شده تجربی با بابزیا اوویس

صفحه 43-46

زهره خاکی؛ صادق رهبری؛ محمد قلی نادعلیان؛ ناصر علیدادی؛ جواد اشرفی هلان


شناسایی کلستریدیوم سپتیکوم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

صفحه 47-50

محمد همتی؛ احمد مرشدی؛ قاسم یوسف بیگی؛ محسن فتحی نجفی


بررسی اثر مکمل غذایی روغن ماهی غنی از اسیدهای چرب امگا-3 بر تولید و ترکیبات شیر گاو

صفحه 71-76

مسعود حقیقی؛ مسعود امیدی؛ ارمغان دیانی دردشتی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ علی سلمانی


مطالعه آسیب شناسی کریپتوسپوریدیوزیس در بوقلمونهای بومی ایران

صفحه 77-82

امید دزفولیان؛ محمد جواد قراگزلو؛ صادق رهبری؛ سعید بکایی