تاثیر مرکزی هیستامین بر درد فرمالینی در خرگوش: نقش سیستم اپیوئیدی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

.yiU s1 r qdJ 9 6!r.1 l,-r,iU 61 r,r1.11 ;oal il go,-7^19 ai f * *,-) S
'*{'?'J*'fL' t:::tc:
l/'2f /\2 g.6;gb.t e*)* +r-,JifF.'L!.p"i9 r:.",ii:oul9+
'Fft s
;J"r.pbjr;^*f- $ J9b +9 ll o;lr"iJ$!l odjUll Jt'56rlr2lr.! :rti9,
,(Jt;5) O*Jt"Jt i,;;ia.rJ1.pll oQr.i; nlCel ."r95f a+1,,r-..;ta
4..59L*yrtirlrcrbtUg i*r..p.259Fl'tfA,lflA.;lLirl,r6ek- 5r
crrt!"rlr (efs.s..o' ) o*:..i1 Ji (.fsfefa),-;..t;;'rr' Pf ,*\" e
YA 6utr.ota J3y"t*ll (ef:,S* l" ) 6t-Je.JU;l a'*1 (pfefy l' )
, tlrersir 1.. ) O*,l"rs t* r ( Jt;5 ) ir.,l- Jbn A b $ tit : i . dArl j5..
, -li . Y t o)L;,rri G tt t- * * st & F * *,-& f e tB 6L4,: ( rrl;d
gt",,bl * *,i f O s !B I Q;f: 1o o59 61.; o,r..,J"l,.i s1.: 6Q:rL
. ocl*,51oroar 6laiir
.653lr6e";1.r.$"6f0;lJl !9arrL! r;";\tl 9 |t;1: r5j'J i;Jsa 9 au-t23
aSllors:.fl;,:l51l.5rb,r* 6u! ai f*,-*f q g1JUJtrrr.!.1f :4ij.i
p rY ;t aa ("r*r 1' ),r.aU95 o.u .gl; s., r 61! sLll q+r .xtl"l .b-,,
OsbBr \tsfsr-o51s 6ln; oro1pf9ts'$YVArhLlr L*oL-*p .'r.i
. rrAt !i.u f 1 r 6$r! prsefe 1' 9 f A .;;rtii" r s l"l r*,l.iSl; jl
"i'f
pfg)sirr1"96' tsLirl:6LJ9JU91tec!i+9"f1s9rsif 1" 9A' lslirl'r;!.p
0. ) O*.r.;U,, (pfsfyfO) 6et'*+.'i.;,i . .drrrr6l4ioL'qr.i.jrger
(efs.S..l' ) tiat'*"0^.91rp9.r"ir6!.,' slrl;r'il rpxl;il e r $F g*
. ,>b.{i; l, gtJelU;l,r.iU sls q.l-i.i (pfers,et" )6t s9lu;l *,
6.r,.:, Jtrs a5 r9"; C.b ttl y e yl5 &JtL. CJi c,,rLJ y : rg $aaa;)
fl cs1t b rg91ls,5r Olf* O*r".rlirr 1rrpo5!.+9"L5FO..1;***
f I ,y9*, o" . r9.ir,ra 1,1 ,ry.r,1 ,+9" ..1l{U J9 r5.ro lt-..a| 6,:1,r$
jl ..u,:*".pr5l26IJ9JU;l
";U,1,:,qdi9.r5,roor9iil,
e*!ro,3s1,:.r;
pbal 6.rjry I g.ry41 Jirs )tn ylaill,yU4p Lr9; 1 I o.!as cri.b5
.Al -1.,\ o.1Li,2) 9e:,\lAA..1!a;o5:,:jl:.fi;..1: o.r5,i;l:"t+- . lr5.*