بررسی آلودگی به ویروس IHN در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (On corhynchus mykiss) در دو استان تهران و چهار محال و بختیاری با استفاده از تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی حصارک

2 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران

4 گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

Objective: Serological diagnosis of infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV) in tissues of kidney, spleen and liver of rainbow trofi(O.mykiss)fry. Design: Cross- sectional study. Animals:Ninty nine samples consisting of smears from kidney, spleen and liver were obtained from rainbow trout. Procedure: Kidney, spleen and liver from rainbow trout (O.mykiss) fry less than 3 g body weight obtained from some farmed rainbow trout of Tehran and Char mahal - va- Bakhtiari provinces. Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT) was undertaken using both polyclonal and monoclonal antibodies to IHNV to identify the IHNV antigens in the tissue samples. Results: Only eleven samples from the region of Char mahal - va - Bakhtiari were positive for IHNV using both monoclonal and polyclonal antibodies to IHNV.Conclusion: Because of economic losses due to disease caused by IHNV in farmed rainbow trout , it is necessary to do a comprehensive screening test, virus isolation and evaluation of the pathogenicity of recovered virus.

عنوان مقاله [English]

Serological Diagnosis of Infectious Haematopoietic Necrosis Disease (IHN) in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) using Indirect Fluorescent Antibody Test

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Fallahi 1
  • Mahdi Soltani 2
  • Seyed Jalil Zorriehzahra 3
  • Farhid Hemmatzadeh 4
1 Unit of Aquatic Animal Health and Diseases, RaTi Vaccine and SerumRe search Institute, Karaj - I ran
2
3
4
چکیده [English]

Objective: Serological diagnosis of infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV) in tissues of kidney, spleen and liver of rainbow trofi(O.mykiss)fry. Design: Cross- sectional study. Animals:Ninty nine samples consisting of smears from kidney, spleen and liver were obtained from rainbow trout. Procedure: Kidney, spleen and liver from rainbow trout (O.mykiss) fry less than 3 g body weight obtained from some farmed rainbow trout of Tehran and Char mahal - va- Bakhtiari provinces. Indirect immunofluorescent antibody test (IFAT) was undertaken using both polyclonal and monoclonal antibodies to IHNV to identify the IHNV antigens in the tissue samples. Results: Only eleven samples from the region of Char mahal - va - Bakhtiari were positive for IHNV using both monoclonal and polyclonal antibodies to IHNV.Conclusion: Because of economic losses due to disease caused by IHNV in farmed rainbow trout , it is necessary to do a comprehensive screening test, virus isolation and evaluation of the pathogenicity of recovered virus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IFAI
  • IHNV
  • Rainbow trout