بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان
طرح: مطالعه مقطعی
حیوانات: 120 قلاده
روش: در این بررسی 120 نمونه مدفوع از سگهای خانگی ارجاع شده به کلینک شهر اصفهان از نظر آلودگی به ژیاردیا مورد بررسی قرار گرفته تشخیص آلودگی به ژیاردیا بر مبنای جستجوی ترفوزوئیت یا کیست انگل یا هر دو در مدفوع صورت گرفت. برای انجام آزمایش مدفوع از روشهای مستقیم و فرمالین ات و رنگ آمیزی تری کروم استفاده گردید.
تجزیه وتحلیل آماری: آزمون آماری صحت فیشر «Fisher Exact Test»
نتایج : طبق نتایج به دست آمده 4 قلاده «33/3درصد» به ژیاردیا آلوده بودند که از این تعداد 1 قلاده ساده و زیر یکسال و 3 قلاده نر وبین 1 تا 2 سال داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به حضور آلودگی در شهرستان اصفهان ومشترک بودن بیماری مذکور در انسان دام وهمچنین انتقال آسان آلودگی باید ضمن معدوم نمودن سگهای ولگرد ودرمان سگهای آلوده به انگل فوق را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study on Giardia spp, among the pet dogs of Isfahan.
Design: Cross-sectional study.
Animals: One hundered and twenty dogs.
Procedure: Faecal specimens of 120 pet dogs which were referrd to the small animal clinic of Isfahan were tested for Giardia spp. The diagnosis of Giardia spp was based on indentification of cycts or trophozoietes in faece. Direct and formalin - ether methods as well as trichorme staining were apllied for identification of Giardia spp.
Statistical analysis: Fisher exact test.
Results: The results indicated that 4 dogs (3.33%) were infected with Giardia spp.
Clinic implication: Because of probable infection of human by this species, our findings recommend killing of stray dogs and treatment of infected ones. J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 61,2:161-163,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyst
  • Giardia spp
  • Isfahan
  • pet dogs
  • Protozoa
  • trophozoiet