اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی اثر اگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) برغلظت پلاسمایی هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی (T3,T4) در بره ها ی پرواری می باشد.
طرح : در این آزمایش از قالب طرح اندازه گیری های مکرر به روش مدل خطی عمومی استفاده شد.
روش: حیوانات بطور تصادفی در چهارگروه قرار گرفتند. گروه اول یا شاهد دو میلی لیتر سرم فیزیولوژیک و گروههای دوم ‘ سوم و چهارم به ترتیب 120‘240‘480 میکروگرم آگونیست سروتونین (اسید آمینه ال- تریپتوفان) دو میلی لیتر محلول به ازای هر کیلوگرم وزن از طریق تزریق داخل وریدی دریافت کردند. تزریقات د ر روزهای 15-6 به فاصله 12 ساعت و در روزهای 34-16 به فاصله 24 ساعت صورت گرفت. نمونه های خونی در سه دوره زمانی قبل (4 مرتبه)‘ حین (14 مرتبه ) وبعد (3 مرتبه) از تزریق از رگ وداج گرفته شد. غلظت پلاسمایی هورمونهای مذکور با استفاده از روش رادیوایمنواسی اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج نشان داد که هر سه مقدار مصرفی آگونیست سروتونین میانگین غلظت پلاسمایی هورمون رشد را نسبت به گروه شاهد افزایش می دهد. (01/0>P) ‘ اما بین گرههای آزمایشی اختلاف معنی دار وجود نداشت. (05/0>P) .اثر نوبتهای خونگیری‘ زمانهای قبل ‘ حین وبعد وهمچنین اثر متقابل آنها با گروه نیز معنی دار بود. (01/0>P) ‘ میانگین غلظت پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی (T3وT4) در تمام گروههای آزمایشی درمقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش پیداکرد. (01/0>P) بین گروههای آزمایشی از لحاظ افزایش میانگین غلظت این هورمونها اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0>P) . بعلاوه اثرات زمان وهمچنین اثرات متقابل زمان درگروه نیز معنی دار بود. (01/0>P)
نتیجه گیری : با توجه به نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها می توان اظهار داشت که آگونیست سروتونین (ال-تریپتوفان) موجب ترشح همزمان هورمونهای رشدو تیروئیدی د ربره های در حال رشد میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: Survey on effects of serotonin agonist on the
plasma concentrations of growth hormone (GH) and
thyroid hormones (T3 and T4TH)
Design: Repeated measures (GLM) were used.
Animals: Twenty Kurdish lambs 3-4 months old. Procedure: Animals were randomly divided into four
groups. The first group (control) received 2 ml normal
saline. The second, third and fourth groups received 120,
240 and 480 mg/kg body weight L-tryptophan through
jugular vein, respectively. Blood samples were collected in
three periods including before (days 1, 4, 5 and 6), during
(days 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 26, 30’ and 34)
and after (days 36, 37 and 38) injections. Plasma concentrations of these hormones in unextracted samples
was analyzed by radioimmunoassay kit (Tabeshyarnoor
kits company, Tehran, Iran).
Results: Injection of serotonin agonist increased mean
plasma concentration (MPC) of GH (P<0.01). There are no significant differences in MPC of GH within the treated groups. Effects of blood sampling times, period (before,
during, after injection) and their interaction with treatment
on MPC of GH were significant (P<0.01). MPC of TH (T3
and T4) in all of the treated groups was significantly
increased compare with control one (P<0.01). There are no
significant differences in MPC of TH within the treated
groups. Effects of blood sampling times and period
(before, during and after injection) and also their
interactive effects with treatment were significant.
Conclusion: According to statistical analysis of data we can suggest that serotonin agonist stimulates GH and TH
secretion simultaneously. J. Fac. Vet.Med. Univ. Tehran.
61,2:175-179,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth hormone thyroid
  • hormones (T3 and T4) and Lamb
  • serotonin agonist