مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف: مشخص کردن آلودگی احتمالی گله های مرغ مادر گوشتی واقع در اطراف شهرستان ارومیه به نوموویروس (Avin pmeamovirus) از طریق مطالعه سرولوژیک
طرح: مرغ مادر گوشتی
حیوانات : مرغ مادر گوشتی
روش: دراین مطالعه از 39 گله مرغ مادر گوشتی واقع در شهرستان ارومیه جمعا 552 نمونه خون اخذ گردید. گله های مورد آزمایش به 3 گروه سنی 0-20 هفته ‘ 35-21 هفته و 55-36 هفته تقسیم وسرم های جمع آوری شده با استفاده از یک کیت الیزای تجارتی جهت تعیین حضور آنتی بادیهای ضد نوموویروس پرندگان مورد آزمایش قرا رگرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: آمار توصیفی
نتایج: در مطالعه حاضر از 552 نمونه خون اخذ شده (37 درصد) 207 مورد مثبت ‘ (28 درصد) 153 نمونه مشکوک و (35 درصد) 192 نمونه منفی تشخیص داده شدند. بیشترین نمونه های مثبت درگله های مسن و پرندگانی که در دوران پس از پیک تولید تخم مرغ قرار داشتند. از سوی دیگر تنها 23 درصد نمونه های مورد آزمایش ازگله های جوان در حال پرورش بودند که دارای آنتی بادی برعلیه نوموویروس پرندگان بودند.
نتیجه گیری : با درنظر گرفتن نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار نمودکه گله های مرغ مادر واقع درشهرستان ارومیه در رابطه با نوموویروس پرندگان از نظر سرمی مثبت می باشند. با توجه به اینکه علائم بالینی و جراحات کالبد گشایی ناشی از ابتلا به نوموویروس پرندگان اختصاصی نمی باشند. لذا توصیه می شود که در هنگام برزو بیماریهای تنفسی درگله های طیور علاوه بر ردیابی عوامل بیماریزا رایج (مانند نیوکاسل‘ برونشیت عفونی ‘ انفلونزامایکوپلاسما‘ کلی باسیل) ‘ حضور احتمالی نومو ویروس پرندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: This study was carried out to investigste the
seroprevalence of Avian Pneumovirus infection in broiler
breeder farms which were located in Urmia city by using
the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Design: A field survey.
Animal: Brioler breeder chickens. Procedure: In this study, 552 blood samples were taken
from 39 broiler breeder flocks. The broiler breeder flocks
were categorized in three age groups: 0-20, 2 1-35 and 36-
55 weeks old. Serum samples were tested for Avian
Pneumovirus antibodies by using a commercial blocking
ELISA kit.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: The results of this study showed,207(37%) of
serum samples were positive and 192 (35%) ones were
negative. Furthermore, 153 (28%) of samples were
suspected. Clinical implications: Based on these findings, it can be
concluded that broiler breeder farms which are located in
Uremia city, are serologically positive in regard to Avian
Pneumovirus infections. Since AVP has economical
importance in poultry industry by inducing respiratory
disease, the prevalence of AVP in prevention and control
programs of respiratory diseases has to be highly
considered. J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 61,2:129-
133,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian Pneumovirus
  • AVP
  • Broiler Breeder
  • ELISA.