بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش

نویسندگان

چکیده

هدف: ارزیابی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای ‘ روی شاخصهای باروری میش
طرح: موردشاهد (Case control)
حیوانات: تعداد 177 راس میش با میانگین سن 7/2 سال و میانگین وزن 3±56 کیلوگرم وتعداد 8 راس قوچ با میانگین سن 9/2 سال ومیانگین وزن 90 کیلوگرم و با انحراف معیار 5 کیلوگرم
روش: آزمایش حاضر دربهار سال 1382 در مزرعه نمونه سازمان اتکا واقع در شهرستان گرگان و بر روی تعداد 177 راس میش و 8 راس قوچ نژاد آتابای با سابقه تولید مثلی مطلوب انجام شد. از اول فروردین ماه تا اول خرداد ماه قوچها بفاصله حدود 3 کیلومتری از میشها نگهداری شدند. سپس هریک ا زقوچهای مخصوص گروه تیمار (4راس قوچ ملانین دار+91 راس میش) و گروه کنترل (4 راس قوچ ملانین دار+ 91 راس میش) وگروه کنترل (4 راس قوچ بدون ملاتونین دار+ 91 راس میش ) و گروه کنترل (4 راس قوچ بدون ملاتونین + 86 راس میش) صورت پذیرفت . پس از دوماه قوچگیری انجام شد و دو گروه میش مجددا بصورت یک گله نگهداری شدند و نهایتا درهنگام زایش اطلاعات تعداد زایش‘ چند قلوزایی برای هر دو گروه میش ثبت گردید.
تجزیه وتحلیل آماری ‘ نتایج با استفاده از آزمون مربع کای ارزیابی شد.
نتایج : میزان باروری ‘ چند قلوزایی و تزاید گله در دو گروه تیمار وکنترل به ترتیب 1/87 درصد ‘ 8/103 درصد‘ 2/91 درصد و 4/88 درصد ‘ 6/102 درصد‘ 7/90 درصد بود . مقایسه بین آنها در دو گروه آزمایش اختلاف معنی داررا نشان نداد. (05/0>P)
نتیجه گیری: در قوچ نژاد آتابای استفاده از ملاتونین اثر مثبتی روی بهبود وضعیت تولید مثلی میشها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of using melatonin implant in rams in
non-breeding season on improvement of reproductive
performance in the ewes.
Design: Clinical trial. Animals: one hundered and seventy seven Atabi ewes and
8 Atabi rams.
Procedure: This study carried out in the following stages:
Stage 1: 177 ewes were complete randomly divided in two
groups. Stage 2: Four rams treated with 12 melatonin
implant (each rams received three implant contain 54 mg
melatonin) and another four rams had not any
treatment. Stage 3: After 35 days, four rams which received
melatonin (treatment group) introduced into the herd of 91
ewes .Four rams that had not any treatment (control group)
introduced into herd of 86 ewes. Then, 60 days later rams
were separated from herds and one month later all ewes
examined for pregnancy through ultrasonography.
Statistical Analysis: Results were analyzed by chi- square test.
Results: Fertility, prolificacy and fecundity values in the
treatment group (ewes wich mated with melatonin treated
rams) and control group (ewes which mated with rams
without melatonin treatment) were 87.1%, 103.8%, 9 [.2%
and 88.4%, 102.6%, 90.7%, respectively. Moreover, there
were not significant differences between them.
Conclusion: we concluded that using melatonin implant in
the Atabi rams had not good results on reproductive index
in the ewes. J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 61,2:181-
185,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atabi
  • Fecundity
  • fertility
  • melatonin
  • prolificacy
  • sheep