ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز در گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف: ارزیابی وضعیت ویتامین E سرم خون ومیزان همبستگی آن با شکنندگی گلبولها ی قرمز و استفاده از این تست به عنوان معیاری برای تخمین سطح سرمی ویتامین E گوسفند.
طرح: مطالعه مشاهده ای
حیوانات 223 راس گوسفند (عمدتا نژادهای قزل وماکویی)
روش: گوسفندان تحت مطالعه در 3 گروه سنی کمتر از 1 سال بین اتا 2 سال وبالاتر از 2 سال طبقه بندی ونمونه های خون از ورید و داج آنها اخذ گردید. مقادیر ویتامین E (آلفا توکوفرول) سرم با استفاده از کروماتوگرافی مایع باکاربرد بالا (HPLC) اندازه گیری شد. حساسیت شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز با استفاده از آزمایش OFT مورد ارزیابی قرارگرفت.
تجزیه وتحلیل آماری : از نرم افزار SPSS و آزمون تجزیه واریانس Duncan ‘ آزمون همبستگی ورگرسیون استفاده گردید.
نتایج: میانگین وانحراف معیار مقادیر ویتامین E درگروههای سنی کمتر از 1 سال ‘ بین ا تا 2 سال و بالاتر از 2 سال به ترتیب 46/1±78/20‘59/0±59/22و 82/0±31/23 گرم در دسی لیتر تعیین گردید. مقایسه نتایج بدست آمده درخصوص ویتامین E و MCF درگروههای سنی تحت مطالعه نشاندهنده اختلاف آماری معنی داری در بین گروهها بود. (001/0>P) . بررسی نتایج آنالیز همبستگی بیانگر وجود ارتباط وهمبستگی معنی داری بین مقادیرویتامین E ‘سن حیوان و MCF بود. (001/0>P) ‘ بگونه ای که باافزایش سن حیوان‘ مقادیر (r=-0/70) کاسته شد. بررسی رابطه بین شکنندگی گلبولهای قرمز (MCF) ومقادیر ویتامین E بیانگر وجود ارتباط منفی در حد (001/0>P) و 91r=-0/ بود. بعبارتی بهتر با افزایش مقادیر ویتامین E پایداری غشاء گلبولهای قرمز بیشترشده و شکنندگی اسموتیک آنها بشدت کاهش یافته ومقاومت گلبولهای قرمز در برابر محیط های هایپوتونیک افزایش می یابد.
نتیجه گیری : با استفاده از نتایج این مطالعه می توان چنین استنباط نمود که کمبود ویتامین E می تواند منجر به افزایش شکنندگی اسموتیک گلبول های قرمز درگوسفند گردد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق می توان نتیجه گیری نمود که تست شکنندگی گلبولهای قرمز می تواند بعنوان یک روش بسیار ارزان قیمت وسهل الوصول و آسان برای ارزیابی سطوح ویتامین E درگوسفند بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of serum vitamin E status and its Correlation with erythrocyte osmotic fragility in sheep.
Design: Observational study.
Animals: sheep.
Procedure: Blood samples were collected from 223 clinically healthy sheep from different ages of Gezel and Makoei breeds. The animals were assigned into 3 age groups: less than lyear, 1 to 2 years and >2 years old. Serum vitamin E concentrations were determined using HPLC method . Osmotic fragility test (OFT) was carried out by preparing hypotonic saline solution. Mean corpuscular fragility (MCF) was assessed by OFT.
Statistical Analysis: Data was analyzed by SPSS, using one-way analysis of variance (Duncan’s test). Regression correlation analysis was used to estimate an appropriate equation.
Results: Mean and standard deviation of serum vitamin E in sheep less than 1 year, between 1-2 years and >2 years old were 20.78±1.46, 23.31±0.82 and 23.31±0.82 µg/ml and for MCF were 0.52±0.018,0.47±0.018 and 0.49±0.014 g/dl, respectively. Comparison of the means among three groups showed significant differences (P<0.001) for both vitamin E and MCF values. Regression correlation analysis showed that rising the age of the animals increased vitamin E Levels (r=0.64, P<0.001) and decreased MCF values (r=-0.70, P<0.001). There was a negative correlation between vitamin E and MCF values (r=-0.91, P<0.001). According to this finding, estimated regression equation for vitamin could be as Y = -48.24X + 46.20 (r2 = 0.83, P<0.001); Y = Vit.E (µg/ml), X = MCF (g/dl)
Clinical implications: According to the results of this study, it can be concluded that OFT (MCF) is a cheap and easy method for evaluation of vitamin E status in sheep. J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 61,2:155-159,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCF
  • OFT
  • RBC
  • sheep
  • vitamin E