اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز

نویسندگان

چکیده

هدف:اثرات اسانس آویشن شیرازی‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت و زمان نگهداری بر روی احتمال رشد یک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم دریک محیط مدل برات مورد بررسی قرا رگرفت.
طرح: مشاهده رشد درمدل برات ومحاسبه لگاریتم درصد احتمال رشد (logp%)
روش: لگاریتم درصد احتمال رشد (logp%) سالمونلا تایفی موریوم در محیط آبگوشت قلب ومغز (brain heart infusion broth) بصورت مدل متاثر از غلظت های مختلف اسانس آویشن شیرازی (صفر ‘ 03/0و06/0درصد)‘ اسید استیک (4/7و6‘PH) ‘ درجه حرارت (35‘25و15 درجه سانتیگراد) وزمان نگهداری (تا 43 روز) مورد بررسی قرارگرفت.
تجزیه وتحلیل آماری : تعیین اثرات تنها و توامان فاکتورهای رشد بر روی لگاریتم درصد احتمال رشد با استفاده از آنالیز واریانس
نتایج: مقادیر %P log سالمونلا تایفی موریوم‘ بطور معنی داری (05/0>P) ‘ با آنالیز واریانس ) تحت تاثیر غلظت های مختلف اسانس ‘ مقادیر PH ‘ درجه حرارت نگهداری و اثرات تداخلی آنها قرار گرفت. حداکثرلگاریتم درصد احتمال رشد در غلظت صفر درصد اسانس و PH برابر 4/7 (محیط آبگوشت) در درجات حرارت 35‘25‘15درجه سانتیگراد به ترتیب 07/1‘07/1و 41/0 بود. در این PH و درجات اشاره شده بالا با غلظت 03/0 درصد اسانس به ترتیب به 93/2-24/3-24/3- کاهش پیدا نمود. با کاهش PH محیط به 6 در غلظت صفردرصد اسانس در درجات حرارت 35‘25‘15 به ترتیب 2‘76/0 و41/1 بود و با افزایش مقدار اسانس به 03/0 درصد و PH برابر 6‘ مقادیر logP% در سه درجه حرارت مورد نظر به ترتیب به 93/1-59/2-23/4-کاهش پیدا نمود در این حالت با افزایش غلظت اسانس به 06/0 مقادیر logP% در سه درجه حرارت مورد نظر به ترتیب به 93/1-‘59/2-و23/4- کاهش پیدانمود در بیانگر توقف رشد کامل باکتری بود.
نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیق ‘ اسانس آویشن شیرازی احتمالا می تواند بعنوان یک نگهدارنده وضد باکتری مناسب لااقل علیه برخی ا زباکتریهای گرم منفی از جمله باکتری مورد مطالعه ‘ در برخی از مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the effect of zataria multi flora Boiss essential oil, acetic acid, temperature and storage time on
probable growth of salmonella typhimurium in brain heart
infusion broth.
Design: Multiple factorial analysis of bacterial growth.
Organism: Salmonella ryphimurium.
Procedure: Log probability percentage (Log P%) for
growth of salmonella typhimurium was investigated in Brain Heart Infusion (BHI)broth in response to different
concentration of Zataria multifiora Boiss. essential oil (0.0,
0.03 and 0.06%) and acetic acid (pH,7.4 and 6) during 43
days storage at three temperature (35, 25 and 15°C). Results: The Log P% of S. typhimurium was affected
significantly (Pcz0.05)by different concentrations of
essential oil, pH levels, storage temperature and their
interaction. The Log P% of S. typhimurium in BHI broth
(pH, 7.4) with 0% essential oil at 35, 25 and 15°C were
1.07, 1.07 and 0.41, respectively. This log P% in response
to 0.03 and 0.06% essential oils were -2.93, -3.24 and -
4.23, and -4.23, -4.23 and -4.23, respectively. The Log P%
of S. typhimurium in BHI broth (pH, 6) with 0% essential
oil at 35, 25 and 15°C were 2, 0.76 and 1.41,
respectively. This Logp% in response to 0.03 and 0.06%
essential oils were -1.93, -2.59 and -4.23, and -4.93, -4.93 and -4.93,respectively. At recent conditions, growth has
been completely suppressed.
Food safety implication: Based on the results of this
study, Zataria multifiora Boiss. essential oil can be used as
a growth inhibitor for salmonella in food products.
J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 61,2:135-141,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetic acid
  • Essential oil
  • Log probability percentage of growth.
  • Salmonella typhimurium
  • Zataria multiflora Boiss