جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی

نویسندگان

چکیده

هدف :مقایسه پاستورلاهای جدا شده از کشت ناحیه بینی – حلقی گوساله های سالم با گوساله های بیمار (پنومی گوساله های شیری)
طرح : مطالعه شاهد- مورد
حیوانات: 60 راس گوساله هلشتاین بین سنین دوهفته تا شش ماه انتخاب شده از گاوداریهای شیری اطراف مشهد
روش:هر گوساله بیمار پس از نشان دادن علائم پنومی مورد معاینه قرار می گرفت. پس از انجام معاینات بالینی ‘ یافته های درمانگاهی در فرم ثبت مشاهدات درمانگاهی برای هر گوساله جداگانه ثبت گردید. در ادامه سواپ از ناحیه بینی – حلقی گرفته شد. همچنین یک گوساله سالم (کنترل ) برای هر گوساله بیمار ا زگوساله های همان فارم انتخاب ووارد مطالعه شد.
تجزیه وتحلیل آماری: با آزمونt مستقل ‘ من- ویتنی و مربع کای
نتایج : پارامترهای درمانگاهی شامل برتعداد ضربان قلب در دقیقه ‘ تعداد تنفس در دقیقه ‘ درجه حرارت اخذ شده از رکتوم وشاخص بیماری اختلاف آماری معنی داری بین گوساله های سالم با گوساله های مبتلا به پنومی نشان دادند. (05/0>p) . تفاوت بین اجرام بیماریزای جدا شده با بهره گیری ا ز جدول توافقی مربع کای مورد ارزیابی قرار گرفت. جداسازی پاستورلا مولتی سیدا از ناحیه بینی – حلقی در گوساله های بیمار نسبت به گوساله های سالم بیشتر بود. (05/0>p) منهیمیا همولیتیکا از گوساله های بیمار بیشتر جداسازی شد ولی اختلاف دوگروه از نظر آماری معنی دار نبود. (05/0>p)
نتیجه گیری :جداسازی پاستورلا مولتی سیداز ناحیه بینی – حلقی در گوساله های بیمار نسبت به گوساله های سالم بیشتر مشاهده شد ولی جداسازی منهیمیا همولیتیکا با بیماری تنفسی ارتباط محکمی را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare Pasteur Ella Spp. isolates of the
nasopharyngeal cultures in healthy and unhealthy Holstein
(dairy calf pneumonia) calves.
Design: Case control study.
Animals: Sixty Holstein calves from two weeks up to six- month-old in dairy farms of Mashhad Suburb were
selected.
Procedure: In the affected calves, the clinical findings
were recorded and nasopharyngeal swabs were also taken.
Apparently healthy calves were chosen from the same
farm as control.
Statistical analysis: t-test, Mann-Whitney and Chi-square. Results: Clinical findings including respiratory rate, heart rate, rectal temperature, and illness index scores were
significantly different between healthy and unhealthy
calves (P various pathogens from healthy and unhealthy calves were evaluated by contingency table Chi-square analysis.
Pasteurella multicida was isolated more frequently from
nasopharynx in affected group than in control one
(P frequently in affected ones than controls. However, its
difference was not significant (P>O.05).
Conclusion: Results indicate that Pasteurella multicida
was isolated more frequently from nasopharynx in affected
calves than in control group. However isolation of
Mannheimia hemolytica was not strongly associated with
respiratory disease. J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.
61,2:147-153,2006.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • dairy calf pneumonia
  • mannheimia hemolytica
  • pasteurella multicida